Målet med lagen om främjande av integration är likabehandling av alla

Målet med lagen om främjande av integration är att främja invandrares möjlighet att uppnå samma ställning som den övriga befolkningen i samhället i fråga om både rättigheter och skyldigheter. I lagen om främjande av integration föreskrivs det om de åtgärder och tjänster genom vilka man försöker uppnå detta mål.

Lagen om främjande av integration omfattar invandrare som har flyttat till Finland och och inte är finländska medborgare, dvs. utlänningar och personer utan medborgarskap. Asylsökande omfattas inte av lagen om främjande av integration.

De tjänster och åtgärder som det föreskrivs om i lagen stöder integrationen

För invandrare erbjuds i synnerhet i början av deras vistelse i landet åtgärder och tjänster som främjar och stöder integrationen, t.ex. undervisning i finska eller svenska. Invandraren erbjuds dessutom information om samhället, dess kultur samt sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter.  

Utgångspunkten i erbjudandet av integrationsfrämjande tjänster är invandrarens individuella behov av tjänster och familjens situation.

I lagen om främjande av integration definieras olika aktörers uppgifter

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen av frågor som gäller integrationsfrämjande i enlighet med lagen om främjande av integration.

I lagen om främjande av integration definieras också

  • kommunens, arbets- och näringsbyråernas och välfärdsområdens
  • ministeriernas
  • närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas)
  • regionförvaltningsverkens (RFV)

uppgifter och roller i integrationsfrämjandet.

Lagen om främjande av integration trädde i kraft den 1 september 2011.

Reform av integrationslagen

Målet med reformen av integrationslagen (KOTO24) är uppdatera integrationslagen så att den motsvarar de ändringsbehov som följer av överföringen av myndighetsuppgifter. Den eftersträvade tidpunkten för ikraftträdandet infaller 2025 samtidigt med reformen av arbets- och näringstjänsterna.

Ytterligare information: Mira Sinkkonen

På integration.fi  ges anvisningar om tillämpningen av lagen

Du kan bekanta dig närmare med ämnet på arbets- och näringsministeriets webbplats integration.fi. Integration.fi innehåller aktuell information om tillämpningen av integrationslagen för dem som utför integrationsfrämjande arbete och aktörer som erbjuder integrationsfrämjande åtgärder.

Ytterligare information om integration.fi: Helena Torkko

På andra webbplatser