Utvärdering av innovationspolitiken

Den senaste omfattande utvärderingen av Finlands innovationspolitik är en utvärdering som publicerades av Organisationens för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i juni 2017. I den ges ett flertal rekommendationer för att öka produktiviteten och ekonomins livskraft, utveckla kompetensen och förbättra forskningens genomslag.

Utvärderingen beställdes av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet, eftersom de ville få en internationellt ansedd och oberoende aktörs syn på nuläget i Finlands forsknings- och innovationssystem och behoven av att reformera det.

Innovationspolitiken utvärderas också kontinuerligt som en del av de övriga politiska processerna. I juni 2018 blev professor Erkki Ormala tillfrågad att göra en utvärdering av om den statliga forsknings- och innovationsfinansieringen är tillräcklig. År 2018 arbets- och näringsministeriet lät göra en utomstående, oberoende utvärdering av Teknologiska forskningscentralen VTT:s ställning och roll i forsknings- och innovationssystemet (Arbets- och näringsministeriets publikationer 2019:6). 

Business Finlands - som inledde sin verksamhet 2018 - roll och verksamhet som FUI-finansiär samt främjaren av exporten och företagens internationalisering, utländska investeringar och utländsk turism, bedömdes år 2020 i en oberoende utvärdering som arbets- och näringsministeriet låtit göra (Arbets- och näringsministeriets publikationer 2021:46). Effekterna av FUI-stöden bedöms också som en del av de utvärderingar som forskningssektionen för företagsstöd låtit göra.

Business Finland, som under arbets- och näringsministeriets ledning sköter en betydande del av genomförandet av innovationspolitiken, utvärderar systematiskt effekterna av sina åtgärder.

Innovationspolitiken måste utvärderas för att man ska få veta hur den har lyckats och vad satsningarna på den har gett samt hur politiken och styrningen av den bör förbättras. Liksom vid utvärderingsverksamhet i allmänhet är det svårt att bevisa orsakssamband, och utöver statens innovationspolitik är det även många andra faktorer som inverkar på innovationerna. Dessutom uppstår innovationspolitikens konsekvenser på lång sikt. Trots utmaningarna är det dock möjligt att utvärdera de offentliga åtgärderna med hjälp av många metoder. Utvärderingen av innovationspolitiken är också betydelsefull, eftersom de offentliga åtgärderna utgör en viktig del som korrigerar väsentliga brister i resten av innovationssystemet.

Ytterligare upplysningar:

Teija Palko
teija.palko(at)gov.fi