Utvärdering av innovationspolitiken

Under den senaste tiden har Finlands innovationspolitik utvärderats i exceptionellt bred utsträckning. Organisationens för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utvärdering av Finlands innovationspolitik publicerades i juni 2017. I den ges ett flertal rekommendationer för att öka produktiviteten och ekonomins livskraft, utveckla kompetensen och förbättra forskningens genomslag. Utvärderingen beställdes av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet, eftersom de ville få en internationellt ansedd och oberoende aktörs syn på nuläget i Finlands forsknings- och innovationssystem och behoven av att reformera det.

Det genomförs också andra utvärderingsåtgärder. I juni 2018 blev professor Erkki Ormala tillfrågad att göra en utvärdering av om den statliga forsknings- och innovationsfinansieringen är tillräcklig. Arbets- och näringsministeriet har dessutom initierat en utomstående, oberoende utvärdering av Teknologiska forskningscentralen VTT:s ställning och roll i forsknings- och innovationssystemet. Innovationspolitiken utvärderas också kontinuerligt som en del av den övriga politiska processen.

Business Finland, som under arbets- och näringsministeriets ledning sköter en betydande del av genomförandet av innovationspolitiken, utvärderar systematiskt effekterna av sina åtgärder.

Europeiska kommissionen har gjort en halvtidsutvärdering av EU:s forsknings- och innovationsfinansieringsprogram Horisont 2020 (2014–2020), och programmet har också utvärderats av en högnivågrupp. Utvärderingen utnyttjas i genomförandet av återstoden av programperioden samt i beredningen av följande ramprogramperiod för forskning och innovation (Horisont Europa) och EU:s innovationspolitik i övrigt.

Innovationspolitiken måste utvärderas för att man ska få veta hur den har lyckats och vad satsningarna på den har gett samt hur politiken och styrningen av den bör förbättras. Liksom vid utvärderingsverksamhet i allmänhet är det svårt att bevisa orsakssamband, och utöver statens innovationspolitik är det även många andra faktorer som inverkar på innovationerna. Trots utmaningarna är det dock möjligt att utvärdera de offentliga åtgärderna med hjälp av många metoder. Utvärderingen av innovationspolitiken är också betydelsefull, eftersom de offentliga åtgärderna utgör en viktig del som korrigerar väsentliga brister i resten av innovationssystemet.

Ytterligare upplysningar:

Lasse Laitinen
lasse.laitinen(at)gov.fi