Utvärdering av innovationspolitiken

Konsekvenserna och effekterna av finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) och andra innovationspolitiska åtgärder för företagen och samhället som helhet bedöms ur olika synvinklar och med hjälp av olika metoder. Målet är att få en objektiv bedömning av hur framgångsrika och effektiva de gjorda insatserna och åtgärderna är. Utifrån resultaten utvecklas och omorienteras åtgärder som främjar innovationsverksamheten. Kontrollen av komplexa orsakssamband och den långa tidtabellen för innovationspolitikens konsekvenser gör bedömningen utmanande. Utöver statens innovationspolitiska åtgärder inverkar många andra faktorer också på näringslivets och samhällets förnyelse och på förbättringen av välfärden.

I Finland erbjuder Statistikcentralens material en högklassig kunskapsbas som grund för objektiva bedömningar. Finlands utveckling i förhållande till andra länder kan följas med hjälp av statistik från organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Main Science and Technology Indicators. Europeiska kommissionens innovation scoreboard gör jämförelser med EU-länderna. Den ökande statliga FoU-finansieringen och den omfattande bedömningen av de samhälleliga effekterna (inkl. effekterna på hållbar utveckling) förutsätter en kontinuerlig utveckling av kunskapsbasen och utvärderingsmetoderna.

Den senaste omfattande internationella utvärderingen av effekterna av Finlands innovationspolitik är OECD:s utvärdering av Finlands innovationspolitik som publicerades i juni 2017. Den lägger fram flera rekommendationer för att öka produktiviteten och ekonomins livskraft, utveckla kompetensen och förbättra forskningens genomslagskraft. I den landsöversikt som publicerades i december 2022 bedömer OECD också utvecklingen av Finlands innovationssystem samt ger rekommendationer om reformer genom vilka Finland kan återuppta innovationsekosystemet och stärka produktivitetstillväxten.

Effekterna av innovationspolitiska åtgärder utvärderas också kontinuerligt som en del av andra politiska processer. År 2018 lät arbets- och näringsministeriet utföra en extern, oberoende utvärdering av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s ställning och roll i forsknings- och innovationssystemet (Arbets- och näringsministeriets publikationer 2019:6). Business Finlands roll och verksamhet som FoUI-finansiär och främjare av export och företags internationalisering, utländska investeringar och utländsk turism, som inleddes 2018, bedömdes år 2020 i en oberoende utvärdering som arbets- och näringsministeriet låtit göra (Arbets- och näringsministeriets publikationer 2021:46).

Business Finland ansvarar för en betydande del av genomförandet av innovationspolitiken och låter systematiskt göra utvärderingar av den offentliga FoU- och innovationsfinansieringens effekter på företag, branscher och hela samhällsekonomin. FoUI-stödets effekter bedöms också som en del av de utvärderingar som forskningssektionen för företagsstöd låtit göra.

Mer information om ämnet:

Ytterligare upplysningar:

Teija Palko
teija.palko(at)gov.fi