Upplag och beredskapsplaner tryggar energiförsörjningen

Finlands utspridda, mångsidiga och effektiva energiproduktion utgör grunden för en säker energiförsörjning. Genom lagring av importbränslen och beredskapsplaner tryggas energiöverföringen, ‑distributionen och ‑transporterna i störningssituationer.

Statens säkerhetsupplag upprätthålls dels för de nationella behoven men också för fullgörande av de internationella avtalsförpliktelser som Finland är bunden av. Lagren innehåller bl.a. stenkol, råolja och oljeprodukter. Lagren upprätthålls och förvaltas av Försörjningsberedskapscentralen.

Energiförsörjningssektorn svarar för beredskapsplaneringen med tanke på undantagsförhållanden och allvarliga störningar. Kraftpoolen, som sorterar under energiförsörjningssektorn, har till uppgift att skapa beredskap för tryggande av el- och fjärrvärmetillförseln under undantagsförhållanden.

Oljepoolen svarar för den detaljerade beredskapsplaneringen i fråga om olja och naturgas och upprätthåller beredskapsarrangemangen för transporterna av oljeprodukter. Kraftpoolen och oljepoolen är beredda att leda och verkställa energiförsörjningen i en krissituation.

För att torvtillförseln ska kunna tryggas är målet att det vid produktionsperiodens början i landet ska finnas torvlager som täcker behovet i cirka ett halvårs tid. Kärnbränsle finns inom kraftverksområdena i en mängd som räcker för elproduktion under flera månader eller till och med över ett år.

ANM ansvarar för beredning av lagstiftningen

Energiavdelningen vid arbets- och näringsministeriet svarar för beredning av lagstiftningen om tryggande av energiförsörjningen. Sådan lagstiftning som har samband med detta är författningarna om obligatorisk upplagring av importerade bränslen samt om skyddsupplagringen av torv. I elmarknadslagen och naturgasmarknadslagen finns också sådana försörjningsberedskapsförpliktelser som styr och reglerar energiförsörjningen.

EU ålägger medlemsstaterna att upprätthålla minimiupplag av råolja och/eller oljeprodukter (direktiv 2009/119/EG). Till skyldigheterna för medlemmarna i Internationella energiorganet (IEA) hör att upprätthålla säkerhetsupplag av olja som motsvarar nettoimporten under 90 dagar. I situationer med störningar i oljetillförseln kan IEA:s medlemsstater komma överens om gemensamma åtgärder för att balansera oljemarknaden.

Inom det gemensamma nordiska elmarknadsområdet bedrivs etablerat samarbete kring beredskapsplaneringen och försörjningsberedskapen mellan myndigheterna, branschorganisationerna och stamnätsbolagen inom NordBER-gruppen.

Ytterligare upplysningar:

jyrki.pohjolainen(at)gov.fi (olja och naturgas)
arto.rajala(at)gov.fi (elnät)
tatu.pahkala(at)gov.fi (elnät, elproduktion, beredskapen inför undantagsförhållanden) paivi.laitila(at)gov.fi (fjärrvärme, uppvärmningssystem)