Ökad sysselsättning genom offentlig upphandling

Sysselsättningsvillkoret hjälper dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden att få arbete

Offentliga upphandlingar bidrar till att förverkliga de samhälleliga målen. Anställning genom upphandling innebär att den offentliga upphandlaren förenar sin anbudsförfrågan och sitt upphandlingskontrakt med ett  sysselsättningsvillkor eller har det som ett bedömningskriterium. I sysselsättningsvillkoret förutsätts att den valda avtalsparten under avtalsperioden anställer sådana personer i svag ställning på arbetsmarknaden som beställaren definierat, till exempel långtidsarbetslösa eller unga personer som varit arbetslösa en längre tid.  

Upphandlingslagen ger möjlighet att i upphandlingsvillkoren eller upphandlingskriterierna ha med faktorer som hänför sig till sysselsättning och främjande av sysselsättningen (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016).

Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling (avslutades 31.3.2022) lanserade verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling. Information om verksamhetsmodellen och frågor som gäller rekrytering av arbetstagare fås från arbets- och näringstjänsterna och enheterna inom kommunernas sysselsättningsförsök.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, som finns i anslutning till Kommunförbundet, hjälper att tolka   upphandlingslagen. Tjänsten är avgiftsfri.

Handboken om sysselsättning genom upphandling ger mångsidig information om verksamhetsmodellen

Finlands Kommunförbund samordnade projektet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling 2019–2023. I samband med detta utarbetades också en handbok. 
Handboken ger till exempel de upphandlande enheter starthjälp som först nu överväger sysselsättning genom upphandling. Handboken ger också  sådana upphandlande enheter som redan har tillämpat  sysselsättningsvillkoret i sina upphandlingar information och goda verksamhetsmodeller. I handboken  presenterar följande kommuner som deltar i pilotförsöket sina erfarenheter av och exempel på tillämpningen av sysselsättningsvillkoret: Vanda-Kervo, Tammerfors, Åbo, Kouvola, Uleåborg och Seinäjoki. 

Sysselsättning genom upphandling har varit ett tema i den strategi för offentlig upphandling som finansministeriet har inlett. Det avslutas i slutet av 2023. Sysselsättning genom upphandling behandlas i temagruppen Social hållbarhet. 

Ytterligare information:

Päivi Haavisto-Vuori, arbets- och näringsministeriet