Sysselsättning genom upphandling

Sysselsättningsvillkoret vid offentlig upphandling hjälper dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden att få arbete 

Offentliga upphandlingar bidrar till att förverkliga de samhälleliga målen. Anställning genom upphandling innebär att den offentliga upphandlaren förenar sin anbudsförfrågan och sitt upphandlingskontrakt med ett sysselsättningsvillkor eller har det som ett bedömningskriterium. I sysselsättningsvillkoret förutsätts att den valda avtalsparten under avtalsperioden anställer sådana personer i svag ställning på arbetsmarknaden som beställaren definierat, till exempel långtidsarbetslösa eller unga personer som varit arbetslösa en längre tid.

Upphandlingslagen ger möjlighet att i upphandlingsvillkoren eller upphandlingskriterierna ha med faktorer som hänför sig till sysselsättning och främjande av sysselsättningen (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016).

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, som finns i anslutning till Kommunförbundet, hjäl-per att tolka upphandlingslagen. Tjänsten är avgiftsfri.

Information om frågor som gäller rekrytering av arbetstagare fås från arbets- och näringstjänsterna och enheterna inom kommunernas sysselsättningsförsök.  

ESF-programmets stöd för utveckling 

I ESF-programmets (verksamhetslinje Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland) särskilda mål 'Vägar till arbete är ett innehåll att skapa efterfrågan på arbetskraft genom att utnyttja t.ex. sysselsättningsmodeller för offentlig upphandling’. 
 
Mer information om programmet och ansökningstiderna för projekt finns på webbplatsen strukturfonder.fi 
 
Handboken om sysselsättning genom upphandling ger mångsidig information om verksamhetsmodellen

Finlands Kommunförbund samordnade projektet för att påskynda sysselsättningen genom upp-handling 2019–2023. I samband med detta utarbetades en handbok om sysselsättning genom upphandling.

Handboken ger till exempel de upphandlande enheter starthjälp som först nu överväger sysselsättning genom upphandling. Handboken ger också sådana upphandlande enheter som redan har tilllämpat sysselsättningsvillkoret i sina upphandlingar information och goda verksamhetsmodeller. I handboken presenterar följande kommuner som deltar i pilotförsöket sina erfarenheter av och exempel på tillämpningen av sysselsättningsvillkoret: Vanda-Kervo, Tammerfors, Åbo, Kouvola, Uleåborg och Seinäjoki. 

Sysselsättning genom upphandling har varit ett tema i den strategi för offentlig upphandling som finansministeriet har inlett. Det avslutas i slutet av 2023. Sysselsättning genom upphandling be-handlas i temagruppen Social hållbarhet. 

Ytterligare information:

Päivi Haavisto-Vuori, paivi.haavisto-vuori(at)gov.fi