Statistisk uppföljning och utvärdering av kommunförsök med sysselsättning

Kommunförsöken kan följas med hjälp av en informationsportal 

Arbets- och näringsministeriet följer hur kommunförsöken med sysselsättning framskrider på många olika sätt och man vill också öppet erbjuda medborgarna, medierna och beslutsfattarna information. 

För den offentliga uppföljningen har arbets- och näringsministeriet och utvecklings- och förvaltningscentret byggt upp en separat informationsportal genom vilken utvecklingen i enskilda försökskommuner eller försöksområden kan granskas i ljuset av på förhand valda sysselsättningsmätare. Uppgifterna i portalen baserar sig på arbets- och näringsministeriets officiella statistiksystem (ANM:s Arbetsförmedlingsstatistik) och arbets- och näringstjänsternas gemensamma kundinformationssystem URA. 

Informationsportalen innehåller fyra mer omfattande applikationer med hjälp av vilka det är möjligt att följa utvecklingen bland annat i fråga om antalet arbetssökande som försöken och arbets- och näringsbyråerna ansvarar för, användningen av tjänster och flödesuppgifterna samt arbetslöshetsgraden i försökskommunerna eller försöksområdena.

Från och med maj 2021 uppdateras uppgifterna i portalen enligt samma tidtabell som arbets- och näringsministeriets publikation med officiell sysselsättningsstatistik, dvs. med cirka en månads mellanrum.

Informationsportal om kommunförsöken

(på finska)

Datum för offentliggörande av sysselsättningsstatistiken för 2024

Information om arbets- och funktionsförmågan samlas in med Arbetshälsoinstitutets Kykyviisari

I kommunförsöken med sysselsättning samlas in information om förändringar i arbets- och funktionsförmågan med hjälp av en gemensam mätare för kommunerna. Den Kykyviisari som valts ut för detta ändamål är en avgiftsfri metod för självbedömning av arbets- och funktionsförmågan som utvecklats av Arbetshälsoinstitutet för alla personer i arbetsför ålder.

Med hjälp av Kykyviisari kan svarspersonen utreda sin egen situation, sina viktigaste styrkor och utvecklingsbehov. Kykyviisari gör det också möjligt att granska förändringar i arbets- och funktionsförmågan, om bedömningen upprepas. Den information som samlas in med hjälp av Kykyviisari kommer utöver kundarbetet också att utnyttjas vid utvärderingen av kommunförsöken. 

Kundnöjdheten utreds med hjälp av en riksomfattande enkät

Kundnöjdheten med kommunförsöken med sysselsättning utreds under försöken genom en riksomfattande enkät. 

Enkäter har gjorts fyra gånger per år sedan juni 2021. Enkäten genomförs vid en viss tidpunkt för nya kunder och senare för alla kunder inom försöket. På detta sätt får man information om de nya kunders kundupplevelser och också uppföljningsinformation om erfarenheterna av dem som varit kunder hos kommunförsöken under en längre tid.

Deltagandet i enkäten hjälper aktörerna att utveckla och förnya tjänsterna. Resultaten av enkäten utnyttjas både vid den riksomfattande uppföljningen och utvärderingen av försöken och i försökskommunerna för att utveckla tjänsterna. Resultaten kan även ut-nyttjas vid beredningen av genomförandet av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024.

Enkäten är anonym, det vill säga ingen som svarar på enkäten kan identifieras.  Enkäten genomförs med hjälp av verktyget Webropol och skickas till kunderna i kommunförsöken per e-post (avsändare: noreply(at)ely-keskus.fi).

Kommunförsöken med sysselsättning kan också genomföra egna försöksspecifika enkäter för att mäta kundnöjdheten.

FPA:s webbtjänst visar hur behovet av förmåner har förändrats i kundgrupper som omfattas av kommunförsöken för sysselsättning

FPA har lanserat en ny webbtjänst som ger en lägesbild av kommunförsöken för sysselsättning. Med hjälp av tjänsten kan man se hur många personer i arbetsför ålder som har grundläggande utkomststöd inom försöksområdena och hur antalet mottagare har förändrats. Senare kommer det också att finnas uppgifter om andra FPA-förmåner i tjänsten.

I den nya webbtjänst som FPA har lanserat får man en lägesbild av kommunförsöken för sysselsättning med hjälp av en karta och verktyg som visar hur antalet personer i arbetsför ålder som får grundläggande utkomststöd från FPA har utvecklats i förhållande till jämförelsetidpunkten i de områden som omfattas av kommunförsöket för sysselsättning. I tjänsten kan man också jämföra försöksområdena med sådana områden som inte deltar i försöket.

FPA: Lägesbild av kommunförsöken för sysselsättning (på finska)

Konsekvenserna av försöken bedöms i ett forskningsprojekt inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Konsekvenserna av kommunförsöken med sysselsättning bedömdes med hjälp av ett projekt inom statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (VN TEAS). I undersökningen fästes uppmärksamhet bland annat vid regionala särdrag hos försöken och uppkomsten av regionala samarbetsstrukturer samt olika typer av kundservicemodeller som utvecklats i försöken. Särskild uppmärksamhet fästes vid försökens konsekvenser för sysselsättningen, kostnaderna och välfärden. 

Den första lägesrapporten publicerades i januari 2021, den andra rapporten i april 2023 och slutrapporten i januari 2024. För genomförandet av projektet ansvarade ett forskarkonsortium som leds av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Projektets framskridande följde upp av en styrgrupp som bestod av företrädare för arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Projektet VN TEAS: Bedömning av kommunförsökens konsekvenser för sysselsättningen, kostnaderna och välfärden (på finska)

Den första lägesrapporten

Pressmedelande 14.1.2022: Utvärderingsundersökning: De kommunala sysselsättningsförsöken är i gång – särskilt dialogen mellan kommunerna och staten bör stärkas

Rapporten Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi : I väliraportti

Den andra lägesrapporten

Pressmeddelande 3.4.2023: Utvärderingsundersökning: Kommunförsöken med sysselsättning ur statistikens och försöksanordnarnas perspektiv

Rapporten Työllisyyden kuntakokeilut vedenjakajalla : Arviointitutkimuksen II väliraportti

Evaluering av kommunförsök med sysselsättningen

Pressmeddelande 31.1.2024: Utvärdering: Behovet av utbildning och information betonas i kommunerna innan sysselsättningsområdena inleder sin verksamhet 2025

Rapport: Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi