Regionerna

Finland bygger på livskraftiga områden med sina egna styrkor. Förändringarna i befolkningen, sysselsättningen och företagsverksamheten kräver kontinuerlig förnyelseförmåga från regionerna och städerna. Arbets - och näringsministeriet stöder förnyelsen genom att beakta regionernas starka sidor och förhållanden.

 

 • Målen för och planeringen av regionutvecklingen »

  Statsrådet fastställer de riksomfattande prioriteringarna i regionutvecklingen för regeringsperioden.

 • Stadsutveckling »

  Städerna skyndar på den samhällsekonomiska tillväxten. Samtidigt är städerna en väsentlig del av regionutvecklingen, och de fungerar i växelverkan med de större funktionella områden som omger dem.

 • Strukturomvandling »

  Strukturomvandlingar hör till den normala utvecklingen av den regionala ekonomin och den normala förnyelsen av näringsstrukturen.

 • EU:s regional- och strukturpolitik »

  Europeiska unionens regional- och strukturpolitik ökar den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemsländerna och minskar regionala utvecklingsskillnader.

 • Närings-, trafik- och miljöcentralerna »

  Närings-, trafik och miljöcentralerna (15 centraler) är statliga regionförvaltningsmyndigheter tillsammans med regionförvaltningsverken (6 verk).