Begärda utlåtanden

På denna sida publiceras utlåtanden som ministeriet begärt.

Begäran om utlåtande: RP till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen (utkast)

Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen.

Utlåtandet ber vi skicka till arbets- och näringsministeriet senast den 22. januari 2018.

Ytterligare information: Virve Haapajärvi, p. 029 504 7027. 

Begäran om utlåtande

Paragrafer och huvudsakliga innehåll konkurrenslag