Register över företagsstöd

I samband med arbets- och näringsministeriets kundinformationssystem för företagstjänster finns ett så kallat företagsstödsregister med information om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer (ett gemensamt datalager).

Avsett ändamål

Registret ska förbättra systemets transparens, göra det enklare att följa upp och bedöma företagsstödens genomslag och ge information om hur stöden fördelas. Myndigheterna följer upp kumuleringen av stöden via registret. Enligt skyldigheten att offentliggöra uppgifter och iaktta öppenhet lämnar arbets- och näringsministeriet centraliserat uppgifter ur stödregistret till Europeiska kommissionen (beslut om stöd på över 0,5 miljoner euro) samt meddelar uppgifterna till Statistikcentralen för statistikframställning.  

Ministeriet ger ut offentliga uppgifter i begränsad omfattning, till exempel per stödprogram, i en offentlig söktjänst som öppnas under 2023. Den kommer att innehålla färdiga rapporter, men sökningar är också möjliga.  

Beskrivning av informationsinnehållet

Registret innehåller uppgifter om de stöd som statliga bidragsmyndigheter och sammanslutningar och stiftelser som på myndigheternas vägnar beviljar stöd, har beviljat och betalat ut. I registret finns inte uppgifter om stöd som beviljas av kommuner och finansiella institut. Registret innehåller uppgifter om direkta och återbetalda stöd samt skatteutgifter som uppfyller kraven enligt EU-reglerna om statligt stöd (artikel 107.1). Dessa är också de minimis-stöden och de så kallade SGEI-understöden. Registret innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd oberoende av beloppet. Registret innehåller uppgifter från och med 2020.

Uppgifter som registreras om stödprogrammen är bland annat bidragsmyndighet, typ av stöd eller stödinstrument (understöd, lån, garantier osv.), stödform (investeringsstöd, stöd för verksamhetsmiljö, produktionsstöd, FoU-stöd osv.) och stödets syfte. När det gäller stödmottagare, registreras bland annat stödmottagarens namn och FO-nummer, det beviljade och utbetalda stödet i euro, datum för beviljande, huvudsaklig näringsgren, typ av företag (mikroföretag, små och medelstora företag, storföretag), företagets storlek och region.

Registret ägs av arbets- och näringsministeriet och administreras av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Ytterligare information:

Anne Rothovius, ANM, tel. 029 506 3532 - anne.rothovius(at)gov.fi
Päivi Tommila, ANM, tel. 029 506 3535 - paivi.tommila(at)gov.fi
Rasmus Reinikainen, ANM, tel. 029 504 7113 - rasmus.reinikainen(at)gov.fi