Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd baserar sig på det s.k. Registret över företagsstöd med information om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer (ett gemensamt datalager) i samband med arbets- och näringsministeriets kundinformationssystem för företagstjänster. Enligt skyldigheten att offentliggöra uppgifter och iaktta öppenhet lämnar arbets- och näringsministeriet centraliserat uppgifter ur registret över företagsstöd till Europeiska kommissionen (beslut om stöd på över 0,5 miljoner euro) samt meddelar uppgifterna till Statistikcentralen för statistikframställning och till forskningslaboratoriet, där uppgifterna är tillgängliga för forskare.

Den offentliga informationstjänsten ska förbättra systemets transparens, göra det enklare att följa upp företagsstöden och ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd (på finska)

Informationsinnehåll

Den offentliga informationstjänsten innehåller uppgifter om de stöd som statliga bidragsmyndigheter och sammanslutningar och stiftelser som på myndigheternas vägnar beviljar stöd, har beviljat och betalat ut. Informationstjänsten innehåller uppgifter om direkta och återbetalda stöd samt skatteutgifter som uppfyller kraven enligt EU-reglerna om statligt stöd (artikel 107.1). Dessa är också de minimis-stöden och de så kallade SGEI-stöden (skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster). Den innehåller inte stöd som beviljas av kommuner och finansiella institut eller stöd för primärproduktion inom jord- och skogsbruket och fiskeristöd. 

Den offentliga informationstjänsten innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd oberoende av beloppet sedan 2020. Av skatteuppgifterna anmäls endast stödbeslut till ett belopp som överstiger 0,5 miljoner euro enligt variationsintervall och i informationstjänsten används den nedre gränsen för intervallet för att beskriva det stödbelopp som gäller per stödmottagare. I fråga om lån, borgen och kapitalplaceringar (som variationsintervall) anges nominella värden. De beviljade stöden syns med en kalendermånads fördröjning från beviljandet av stödet. De beviljade stöden för hela året syns den 1 februari följande kalenderår. Utbetalda stöd syns som uppgifter på årsnivå den 1 mars det kalenderår som följer efter utbetalningen.

Informationstjänsten innehåller färdiga rapporter, bl.a. utvecklingen av beviljade stöd och de största stödmottagarna. Informationssökning kan göras till exempel enligt stödprogram, stödtyp, stödslag, företagets storlek (små och medelstora företag, stora företag), region eller näringsgren. Mottagarspecifika stöduppgifter kan sökas med företagets namn eller FO-nummer.

Registret över företagsstöd ägs av arbets- och näringsministeriet och administreras tekniskt av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

  • Avsikten är att användarna självständigt ska göra informationssökningar och rapporter. Man har strävat efter att göra de olika rapportmallarna och valen lätta att använda. 
  • Ministeriet har inte möjlighet att stödja användningen.
  • Informationstjänsten har genomförts med Microsoft PowerBI-lösningen. Lösningen stöder inte layout av rådata eller inläsning av mönster. Lösningen gör det dock möjligt att kopiera raddata i tabellform (t.ex. till MS Excel). Webbpublikationen tillåter kopiering av högst 500 rader åt gången.
  • Frågor som gäller ansökan om stöd och innehållet i dem ska ställas till stödmyndigheten i fråga.

Stödbegäran:

Ytterligare information:

Anne Rothovius, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3532, anne.rothovius(at)gov.fi