Påskyndande av tillståndsförfaranden för förnybar energi

Tillståndsförfaranden för produktionsanläggningar för förnybar energi ska påskyndas med olika författningar, varav en del är i kraft under en begränsad tid och en del varaktigt.

EU-förordningen sänker tröskeln för undantagstillstånd och fastställer tidsfrister för längden på tillståndsförfaranden

Rådets förordning om fastställande av en ram för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi (EU) 2022/2577 är i kraft 30.12.2022–30.6.2024. Kommissionen får emellertid föreslå en förlängning av förordningens giltighet.

Enligt förordningen ska projekt för förnybar energi i vissa situationer anses vara av övervägande allmänintresse, vilket i praktiken sänker tröskeln för beviljande av undantagstillstånd. Dessutom fastställs i förordningen tidsfrister för längden på tillståndsförfaranden för vissa projekt för förnybar energi. Tidsfristerna gäller solenergiutrustning, värmepumpar och uppgradering av kraftverk.

Arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet har gett ut för myndigheter som behandlar tillståndsärenden en anvisning om tillämpning av förordningen.

Läs mer

Tillståndsrådgivning om förnybar energi

Lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020) påskyndar tillståndsärenden som gäller förnybar energi. Lagen föreskriver om tidsfrister samt sökandenas möjligheter att sköta ärenden och få rådgivning via ett elektroniskt system (elektronisk kontaktpunkt).

Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Projekt som främjar en grön omställning prioriteras

Genom tillfällig lagstiftning skapas företräde i tillståndsbehandlingen för projekt som främjar investeringar i en grön omställning. Verksamhetsutövare kan under 2023–2026 begära tillämpning av företrädesförfarandet vid behandling av vattenhushållnings- eller miljötillståndsansökningar. Lagstiftningen hör till miljöministeriet och mer information finns bland annat på Regionförvaltningsverkets webbplats. 

Projekt inom den gröna omställningen 2023–2026 | Regionförvaltningsverket

Ytterligare information: outi.vilen(at)gov.fi