Arbetsavtal och anställningsförhållande

Utgångspunkten för arbetslagstiftningen är att arbetstagaren ska skyddas. Därför ingår i arbetslagstiftningen många bestämmelser, som man inte kan avvika ifrån om detta skadar arbetstagaren.

Arbetsavtalslagen är arbetslivets grundlag. Den tillämpas på allt arbete som utförs i ett anställningsförhållande inom både den privata och den offentliga sektorn, oavsett arbetets natur. Om tjänstemäns anställningsförhållanden föreskrivs särskilt.

De viktigaste lagarna som tillämpas i den enskilda arbetstagarens anställningsförhållande är

  • arbetsavtalslagen
  • arbetstidslagen
  • semesterlagen
  • lagen om studieledighet
  • lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Tillämpningen av arbetsavtalslagen och annan arbetslagstiftning kräver att en person arbetar för en arbetsgivare under dennes ledning och övervakning, dvs. i ett anställningsförhållande, och alltså inte exempelvis som företagare. På unga arbetstagare tillämpas dessutom bestämmelserna t. ex. i lagen om unga arbetstagare. Om till Finland utstationerade arbetstagare samt om fortbestånd av en arbetstagares anställningsförhållande för den som fullgör värnplikt eller civiltjänst föreskrivs särskilt. Sjöarbetslagstiftningen innehåller bestämmelser om sjömännens anställningsförhållanden.

Distansarbete

Distansarbete är arbete som utförs hemma eller på någon annan distansarbetsplats och vars innehåll och genomförande arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om genom ett avtal. Distansarbete är ett sätt att organisera utförandet av arbetet.

EUs uttalande om distansarbete

Publikationer (presentationsblad på svenska)

Ytterligare upplysningar

Arbetslagstiftning, broshyrer

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)gov.fi, Elli Nieminen, elli.nieminen(at)gov.fi, Anette Laiho, anette.laiho(at)gov.fi