Beställaransvarslagen stöder iakttagandet av anställningsvillkoren

Företagen måste säkerställa att parter som ingår avtal med dem om hyrd arbetskraft och underleverans för sin del fullgör sina lagstadgade betalningsförpliktelser. Med  lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (s.k. beställaransvarslagen) strävar man efter att främja lika konkurrens mellan företag samt iakttagande av anställningsvillkor.

Beställaren är skyldig att utreda om avtalsparten är införd i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt i registret över mervärdesskattskyldiga. Därtill ska beställaren utreda bl.a. om avtalsparten har betalat sina skatter och tecknat pensionsförsäkringar samt vilket kollektivavtal som tillämpas på arbetet eller vilka de centrala anställningsvillkoren är. Det ska också utredas hur företagshälsovården är ordnad. Dessa uppgifter ska begäras även av utländska företag.

Beställaransvarslagen tillämpas, om det arbete som utförs av hyrda arbetstagare fortgår i över 10 arbetsdagar eller om värdet av underleverantörsavtalet utan mervärdesskatt överstiger 9 000 euro. Med detta avses avtalets totala värde, utan att man specificerar arbetets andel av avtalet.

Beställaren behöver inte begära uppgifterna, om beställaren har grundad anledning att lita på att avtalsparten fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Sådana avtalsparter är bl.a.

  • staten, kommunerna, församlingar och
  • publika aktiebolag,
  • statliga affärsverk,
  • bolag som helt ägs av en kommun eller
  • motsvarande utländska företag.

I allmänhet kan det också anses att det finns grundad anledning att lita på avtalsparten, om avtalspartens verksamhet är etablerad eller om avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten kan anses vara etablerat. I samband med byggverksamhet måste beställaren dock begära de utredningar som det föreskrivs om i beställaransvarslagen även om avtalspartens verksamhet är etablerad eller om avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten är etablerat.

Huruvida avtalsparten har tecknat en olycksfallsförsäkring hör också till de frågor som ska utredas. I samband med byggverksamhet har beställaren även fortgående skyldighet att säkerställa sig om hur den sociala tryggheten för utstationerade arbetstagare bestäms.

Följder vid försummelse

Om en utredning som lagen förutsätter inte har gjorts, åläggs beställaren att betala en särskild försummelseavgift. Avgiftens belopp är 2 110 – 21 100 euro.

Försummelseavgiften kan påföras förhöjd, om beställaren har ingått ett avtal med en näringsidkare som meddelats näringsförbud. Förhöjd avgift kan dessutom påföras, om beställaren har begärt utredning och är medveten om att avtalsparten underlåter t.ex. sina skyldigheter som arbetsgivare, men beställaren uppenbart förhåller sig likgiltigt till detta. Den förhöjda avgiftens belopp är 21 100 – 68 500 euro. Beslut om försummelseavgift fattas av det regionförvaltningsverk till vilket den arbetarskyddsmyndighet som övervakar efterlevnaden av lagen hör.

Särskilda bestämmelser om utstationerade arbetstagare

Om en utländsk avtalspart utstationerar arbetstagare till Finland, ska beställaren innan arbetet enligt avtalet inleds utreda hur den sociala tryggheten för arbetstagarna bestäms. En utredning om hur den sociala tryggheten bestäms ska också göras i fråga om arbetstagare som utstationerats efter att arbetet inleddes.

I lagen om utstationerade arbetstagare föreskrivs det om beställarens och avtalspartens skyldigheter när ett företag som är etablerat i en annan stat utstationerar arbetstagare till Finland.

Se också

Mer information om utstationerade arbetstagare

Arbetslagstiftning, broschyrer

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av lagen: Arbetarskyddsförvaltningen Beställaransvar
Lagberedning: Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)gov.fi