Innehavaren av en kärnanläggning har obegränsat ansvar

Enligt atomansvarighetslagen (484/1972) har en innehavare av atomanläggning i Finland ett obegränsat ansvar för de atomskador som uppkommer i Finland till följd av en olycka. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för att atomansvarighetslagen är uppdaterad och utvecklas med beaktande av internationella avtal.

Finland tillhör generalavtalet om skadeståndsansvar inom kärnkraftssektorn som ingicks i Paris (SopS 20/1972) och till Bryssels tilläggsgeneralavtalet om skadeståndsansvar inom kärnkraftssektorn (SopS 4/1977). Dessutom har Finland anslutit sig till det så kallade Wienprotokollet (SopS 98/1994). Med generalprotokollet har man kommit överens om en del frågor som gäller kärnansvaret mellan de stater som anslutit sig till Parisavtalet och de som anslutit sig till Wienavtalet om ersättningsansvaret. I de internationella avtalen har man kommit överens om grundprinciperna som följs i kärnansvarssystemet.

Det maximala skadeståndsansvaret enligt denna lag för innehavaren av ett kärnkraftverk beläget i Finland som används för energiproduktion för kärnskador som orsakats av samma kärnkraftshändelse utanför Finland, uppgår till 1,2 miljarder euro. Det maximala skadeståndsansvaret enligt denna lag för innehavaren av en kärnkraftsanläggning belägen i Finland som används för ändamål andra än energiproduktion för kärnskador som härrör från samma kärnhändelse utanför Finland, är 250 miljoner euro. Innehavaren av anläggningen måste teckna försäkring för att täcka det maximala skadeståndsansvaret.

Det maximala skadeståndsansvaret för kärnkraftsskador utanför Finland under transporten av kärnbränsle och annat kärnmaterial är 80 miljoner euro. Av denna maximala summa kompenseras kärnkraftsskador annat än de som uppstår på transportfordonet upp till 80 miljoner euro.

Finland har anslutit sig till internationella avtal med stöd av vilka avtalsländerna ersätter den andel av skadorna som överstiger det ansvar som ovan nämnda innehavare har. 
 
Finländare som lider av skador kan få ersättningar också för skador som har förorsakats av verksamheten hos en kärnteknisk anläggning som är belägen utanför Finland, förutsatt att anläggningen är belägen i ett land som är anslutet till de avtal som avses ovan.
 

Ytterligare upplysningar: juho.korteniemi(at)gov.fi