Beräkningar och mallar

Sektorspecifika beräkningar och scenarioresultat baserar sig huvudsakligen på experternas kalkyler och mallar. I kapitel 5.8 i den sjunde landsrapporten om Finland (rapportering till FN:s klimatkonvention) ingår korta beskrivningar av metoderna och mallarna.

När det gäller utarbetningen av de scenarier som arbets- och näringsministeriet ansvarar för utgörs de viktigaste informationskällorna av Statistikcentralens nationella energistatistik, Eurostats energistatistik samt de nationella inventeringarna av växthusgaser. Dessutom används i stor utsträckning annan statistisk information som publiceras t.ex. av Finsk Energiindustri rf, Naturresursinstitutet, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf och andra föreningar och intresseorganisationer.

När arbets- och näringsministeriet bedömer utvecklingen på sitt eget ansvarsområde inom de närmaste åren använder sig ministeriet av andra rapporter (t.ex. den nationella handlingsplanen för energieffektivitet och utredningar i samband med den), forskningsresultat, utredningar och prognoser. En del av utredningarna beställs med tanke på utarbetandet av scenarierna, en del har uppkommit i samband med ministeriernas projekt eller andra parters projekt. Parter som genomför utredningar och gör bedömningar är bl.a. VTT, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Motiva, Adato, olika konsulter och högskolor.

ANM samlar in sina egna resultat och resultaten från andra ministerier och beräknar på basis av dem den totala energibalansen och den totala mängden växthusgasutsläpp. ANM utnyttjar kalkyleringsprogrammet Excel som används för att producera siffror om energiförbrukningen sektorsvis, strukturerna hos energiutbudet samt vissa nyckeltal såsom andelen förnybar energi av den slutliga förbrukningen. Materialet omfattar endast Finland.

Kostnadsberäkningen görs och miljökonsekvenserna bedöms skilt från den ovan nämnda Excel-tabellräkningen. Dessa bedömningar beställs av expertorganisationer såsom VTT, VATT och Finlands miljöcentral. Uppgifterna om de utredningar som utnyttjats vid upprättandet av scenarier för 2016 års energi- och klimatstrategi har samlats i källförteckningen för strategins bakgrundsrapport.