Beräkningar och mallar

Sektorspecifika beräkningar och scenarioresultat baserar sig huvudsakligen på experters kalkyler och mallar. I kapitel 5.8 i Finlands åttonde nationalrapport under FN:s klimatkonvention beskrivs metoderna och mallarna.

När det gäller utarbetningen av de scenarier som arbets- och näringsministeriet ansvarar för utgörs de viktigaste informationskällorna av Statistikcentralens nationella energistatistik, Eurostats energistatistik samt nationella växthusgasinventeringen. Dessutom används i stor utsträckning annan statistisk information som publiceras t.ex. av Finsk Energiindustri rf, Naturresursinstitutet och andra samfund och intresseorganisationer.

När arbets- och näringsministeriet bedömer utvecklingen för kommande år på sitt eget ansvarsområde använder sig ministeriet av olika utredningar, forskningsresultat, prognoser och andra rapporter. Ministerierna samarbetar tätt och beställer även gemensamma utredningar inom bl.a. statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS). Parter som genomför utredningar och gör bedömningar åt ministeriet är bl.a. VTT, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd, Motiva, olika konsulter och högskolor.

ANM sammanställer för olika energia- och klimatrapporteringar sina egna resultat och resultaten från andra ministerier och beräknar på basis av dem den totala energibalansen och den totala mängden växthusgasutsläpp. ANM använder kalkyleringsprogrammet Excel för att producera siffror om energiförbrukningen sektorsvis och energiutbudet samt vissa nyckeltal såsom andelen förnybar energi av den slutliga förbrukningen. Materialet omfattar endast Finland.

Kostnadsberäkningar och miljökonsekvensbedömningar beställs av expertorganisationer såsom VTT, Finlands miljöcentral och Institutet för hälsa och välfärd.

Finland åttonde nationalrapport (på engelska).

Ytterligare upplysningar: bettina.lemstrom(at)gov.fi