Sysselsättning

Sysselsättning är en väsentlig faktor för ekonomisk tillväxt, människornas välbefinnande och hållbara offentliga finanser.

En ökad sysselsättning tryggas i framtiden av en välfungerande arbetsmarknad och Finlands goda position i den internationella arbetsfördelningen och konkurrensen. Strukturförändringar inom arbete, yrken och branscher leder till förändringar i fråga om vilken kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Företagens och arbetstagarnas anpassning är i nyckelposition när det gäller skapande av nya jobb och människors övergång från utbildning till arbetsmarknad och från en arbetsplats eller arbetsuppgift till en annan.

Sysselsättnings- och företagspolitiken stöder kompetensutveckling som utgår från företagens och arbetskraftens behov, stöder företagens tillväxt och ny företagsverksamhet samt minskar arbetslösheten och matchningsproblemen på arbetsmarknaden.

Viktiga politikåtgärder är bl.a. stöd och tjänster som främjar matchningen av sysselsättning och arbetsmarknad, utbildning som är planerad för företagens och arbetskraftens behov samt förbättrande av de ekonomiska incitamenten för sysselsättning. Den allmänna ekonomiska politiken har en central betydelse i stärkandet av efterfrågan på arbetskraft.

Arbets- och näringsministeriets mål i sysselsättnings- och företagspolitiken gäller tillgång till kunnig arbetskraft, snabb sysselsättning av arbetssökande, företagande, strukturomvandlingar inom branscher och företag samt minskning av ungdomsarbetslöshet och strukturell arbetslöshet.