Bedömning av marknadskontrollens effektivitet

EU:s ackrediterings- och marknadskontrollförordning förpliktar medlemsstaterna att regelbundet se över marknadskontrollen och bedöma hur den fungerar. Denna översyn och dessa bedömningar ska genomföras minst vart fjärde år, och resultaten ska meddelas de övriga medlemsstaterna och kommissionen samt göras tillgängliga elektroniskt.

Finlands rapport för 2010–2013 omfattar en allmän bedömning av marknadskontrollen samt 29 olika produktgrupper. Översynen och bedömningen omfattar sådana produktgrupper som den harmoniserade unionslagstiftning tillämpas på. Bedömningen har genomförts i enlighet med den modell som kommissionen har upprättat.

Bilaga I till rapporten innehåller en förteckning över de branscher som rapporten omfattar. De sektorsspecifika bedömningarna har upprättats av de marknadskontrollsmyndigheter som ansvarar för sektorerna i fråga.

Ytterligare upplysningar: emilia.tiuttu(at)gov.fi