Rättsakten om digitala marknader

Förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) 

Syftet med förordningen är att genom en enhetlig reglering på EU:s inre marknad ingripa i de orättvisa handelsmetoder som tillämpas av de största plattformsföretagen som fungerar som ”grindvakter” och som företag och konsumenter bemöter när de använder dessa onlineplattformar.

Genom att säkerställa att digitala tjänster är konkurrensutsatta och rättvisa på den inre marknaden är det möjligt att främja innovation, högkvalitativa digitala produkter och tjänster, rättvisa och konkurrenskraftiga priser och fritt val för användare.

Plattformsföretag som omfattas av tillämpningsområdet för rättsakten om digitala marknader 

Förbuden och skyldigheterna i förordningen gäller endast de största företagen som inom EU tillhandahåller de i förordningen nämnda centrala plattformstjänsterna och som särskilt har utsetts till grindvakter enligt förordningen. Som centrala plattformstjänster räknas i förordningen sökmotorer, operativsystem, onlinebaserade sociala nätverkstjänster, videodelningsplattformstjänster, nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, webbläsare, virtuella assistenter, molntjänster, onlinebaserade annonseringstjänster och olika onlinebaserade förmedlingstjänster såsom e-marknadsplatser.

Som grindvakter kan Europeiska komissionen betecknas företag som tillhandahåller centrala plattformstjänster. Dessa

 1. har en betydande inverkan på den inre marknaden
 2. har en central plattformstjänst som fungerar som en viktig nätport för företagsanvändare för att nå kunder
 3. har eller sannolikt kommer att ha en varaktig och fast förankrad ställning på marknaden. 

I förordningen har även tröskelvärden fastställts och då dessa uppfylls förväntas företaget uppfylla kraven på grindvakter. Företagets årliga globala omsättning ska vara minst 7,5 miljarder euro under de tre föregående åren eller företagets marknadsvärde ska vara minst 75 miljarder euro. 

Företaget ska dessutom ha minst 45 miljoner slutanvändare per månad och minst 10 000 företagsanvändare inom EU. Företaget ska tillhandahålla en eller flera centrala plattformstjänster i minst tre EU-medlemsstater.

I förslaget till förordning har även tröskelvärden fastställts och då dessa uppfylls förväntas företaget uppfylla kraven på grindvakter. Företaget har dock möjlighet att försöka motbevisa presumtionen utifrån de uppfyllda tröskelvärdena.

Grindvaktens skyldigheter

Rättsakten om digitala marknader föreskriver vissa skyldigheter och förbud som grindvakterna måste iaktta i sin dagliga verksamhet för att säkerställa rättvisa och öppna digitala marknader.


Grindvakters skyldigheter är till exempel att:

 • möjliggöra installation och effektiv användning av tredje parts programvaruapplikationer eller programvarubutiker i grindvaktens operativsystem.
 • kostnadsfritt ge tjänsteleverantörer och leverantörer av maskinvara tillgång till maskinvaru- och programvarufunktioner. Tillgång till exempel till ytterligare funktioner för programutvecklare i fråga om smarttelefoner.
 • tillhandahålla faktisk portabilitet för data som genereras genom en slutanvändares verksamhet. 
 • göra grundläggande funktioner för olika snabbkommunikationstjänster, såsom sändning av meddelanden och röstsamtal mellan olika kommunikationstjänster, interoperabla.
 • underrätta kommissionen om vissa planerade företagsförvärv och företagssamgåenden.

Grindvakter får till exempel inte längre:

 • behandla tjänster och produkter som erbjuds av grindvakten själv förmånligare än liknande tjänster eller produkter från tredje part. 
 • kombinera personuppgifter från olika tjänster såvida inte den som personuppgifterna gäller har gett sitt samtycke.
 • kräva att slutanvändare ska använda grindvaktens egen betalnings- eller identifieringstjänst som ett villkor för användning av centrala plattformstjänster.
 • hindra slutanvändaren från att avinstallera vissa förinstallerade programvaruapplikationer.
 • tillämpa praxis som gör det svårare för slutanvändaren att sluta använda en central plattformstjänst.

Tillsyn över förordningen och sanktioner som ska påföras för överträdelser 

Europeiska kommissionen ska i första hand ansvara för tillsynen över förordningen. Förordningen ger kommissionen befogenhet att genomföra marknadsundersökningar för att utöva tillsyn över förordningen och säkerställa dess aktualitet. Kommissionen ska också ha befogenhet att begära information, utföra företagsinspektioner och samråda med fysiska och juridiska personer om de samtycker till att bli hörda.

Om en grindvakt systematiskt har brutit mot de skyldigheter som föreskrivs i förordningen och har förstärkt eller utvidgat sin ställning som grindvakt, kan denne efter marknadsundersökningen åläggas beteendemässiga eller strukturella korrigerande åtgärder. Åtgärderna ska stå i proportion till den begångna överträdelsen och vara nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av förordningen.

Grindvakten ska också kunna straffas med böter som utgör högst 10 procent av företagets totala globala årliga omsättning. Om grindvakten upprepade gånger bryter mot samma skyldighet, kan grindvakten påföras ett bötesstraff på högst 20 procent. I vissa fall ska kommissionen också kunna förelägga ett löpande vite på upp till 5 procent av företagets genomsnittliga dagliga omsättning under föregående räkenskapsår. Vite kan föreläggas även andra företag än grindvakten.  

Ikraftträdande och tillämpning

Förordningen trädde i kraft den 1 november 2022 och började tillämpas den 2 maj 2023.

I Finland har man utfärdats kompletterande nationella bestämmelser om rättsakten om den digitala marknaden (länk till projektportalen). Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket trädde i kraft den 15 maj 2024 (länk till SV lag).

Läs mer:

Mer infromation: Hannele Timonen och Iiro Ihanamäki