Rättsakten om digitala marknader

Förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) 

Den 15 december 2020 utfärdade Europeiska kommissionen ett förslag till förordning om digitala marknader. Syftet med förordningen är att genom en enhetlig reglering på EU:s inre marknad ingripa i de orättvisa handelsmetoder som tillämpas av de största plattformsföretagen som fungerar som ”grindvakter” och som företag och konsumenter bemöter när de använder dessa onlineplattformar.

Genom att säkerställa att digitala tjänster är konkurrensutsatta och rättvisa på den inre marknaden är det möjligt att främja innovation, högkvalitativa digitala produkter och tjänster, rättvisa och konkurrenskraftiga priser och fritt val för användare.

Plattformsföretag som omfattas tillämpningsområdet för rättsakten om digitala marknader 

Förbuden och skyldigheterna i förordningen gäller endast de största företagen som inom EU tillhandahåller de i förordningen nämnda centrala plattformstjänsterna och som särskilt har utsetts till grindvakter enligt förordningen. Centrala plattformstjänster är till exempel sökmotorer, operativsystem, sociala nätverk och olika onlinebaserade förmedlingstjänster.

Som grindvakter skulle kunna betecknas företag som tillhandahåller centrala plattformstjänster,

  1. har en betydande inverkan på den inre marknaden,
  2. har en central plattformstjänst som fungerar som en viktig nätport för företagsanvändare för att nå kunder och
  3. som har eller sannolikt kommer att ha en varaktig och fast förankrad ställning på marknaden. 

I förslaget till förordning har även tröskelvärden fastställts och då dessa uppfylls förväntas företaget uppfylla kraven på grindvakter. Företaget har dock möjlighet att försöka motbevisa presumtionen utifrån de uppfyllda tröskelvärdena.

Grindvaktens skyldigheter

Rättsakten om digitala marknader föreskriver vissa skyldigheter och förbud som grindvakterna bör iaktta i sin dagliga verksamhet för att säkerställa rättvisa och öppna digitala marknader, till exempel:

  • Grindvakten ska ge användare möjligheten att avinstallera förinstallerade programvaruapplikationer.
  • Grindvakten ska möjliggöra installation och effektiv användning av tredje parts programvaruapplikationer eller programvarulager i grindvaktens operativsystem.
  • Grindvakten ska tillhandahålla effektiv portabilitet för data som genereras genom en slutanvändares verksamhet. 
  • Grindvakten ska avstå från att kombinera personuppgifter från centrala plattformstjänster med personuppgifter från andra tjänster som erbjuds av grindvakten eller med personuppgifter från tredjepartstjänster, såvida inte den som personuppgifterna gäller har gett sitt samtycke. 
  • Grindvakten ska avstå från att behandla tjänster och produkter som erbjuds av grindvakten förmånligare än liknande tjänster eller produkter från tredje part.

Tillsyn över förordningen och sanktioner som ska påföras för överträdelser 

Europeiska kommissionen ska i första hand ansvara för tillsynen över förordningen. Förordningen ger kommissionen befogenhet att genomföra marknadsundersökningar för att utöva tillsyn över förordningen och säkerställa dess aktualitet. Kommissionen ska också ha befogenhet att begära information, utföra företagsinspektioner och samråda med fysiska och juridiska personer om de samtycker till att bli hörda.

Om en grindvakt systematiskt har brutit mot de skyldigheter som föreskrivs i förordningen och har förstärkt eller utvidgat sin ställning som grindvakt, kan denne efter marknadsundersökningen åläggas beteendemässiga eller strukturella korrigerande åtgärder. Åtgärderna ska stå i proportion till den begångna överträdelsen och vara nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av förordningen.

Grindvakten ska också kunna straffas med böter som utgör högst 10 procent av företagets totala globala årliga omsättning. I vissa fall ska kommissionen också kunna förelägga ett löpande vite på upp till 5 procent av företagets genomsnittliga dagliga omsättning under föregående räkenskapsår. Vite kan föreläggas även andra företag än grindvakten. 

Läget i förhandlingarna

Förslaget till förordning behandlas i det förberedande organet för EU-rådets konkurrenskraft och i Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd. När rådet och Europaparlamentet har kommit fram till sin ståndpunkt kommer de att inleda en trepartsförhandling med kommissionen där en preliminär överenskommelse ska nås om texten i förordningen. Efter trepartsförhandlingarna ska varje organ ännu anta förordningstexten.

Finland stöder målen i förslaget till förordning och anser att det är motiverat, eftersom det inte är möjligt att effektivt ta itu med de problem som företagen och konsumenterna stöter på genom befintliga bestämmelser. Skyldigheterna som gäller grindvakter bör dock vara motiverade, proportionella och tydliga. En onödig administrativ börda bör undvikas. Mer detaljerad information om förslaget till förordning och Finlands ståndpunkter kan läsas via länkarna nedan.
Läs mer:

Mer information: Hannele Timonen ja Iiro Ihanamäki