Drifttillstånden för Lovisa 1 och 2 går ut 2027 och 2030

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) lämnade den 1 november 2006 till statsrådet en ansökan om förnyelse av drifttillståndet enligt kärnenergilagen för kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2.  Statsrådet beviljade drifttillstånden den 26 juli 2007. Drifttillståndet för Lovisa 1 går ut vid utgången av 2027 och tillståndet för Lovisa 2 vid utgången av 2030. Fortum ska före utgången av 2015 respektive 2023 till Strålsäkerhetscentralen lämna täckande säkerhetsanalyser.

Behandlingen av ansökan om drifttillstånd inbegrep ett remissförfarande enligt kärnenergilagen. Med tanke på beredningen av tillståndsbeslutet begärde ministeriet utlåtanden av olika ministerier samt av vissa andra myndigheter och sammanslutningar.

Vid behandlingen av ansökan om drifttillstånd ville man särskilt försäkra sig om att den kontinuerliga driften av kärnkraftverket uppfyller de säkerhetskrav som uppställts för den. Strålsäkerhetscentralens utlåtande hade en stor betydelse för beredningen av tillståndsbeslutet. Medborgarna hade möjlighet att framföra sina åsikter om projektet skriftligen eller via internet.

Ytterligare upplysningar: jorma.aurela(at)tem.fi