Tvistenämnden för energimarknaden

Tvistnämnden för energimarknaden är oberoende och opartisk. Den behandlar tvister på elmarknaden som väckts av andra slutkunder än konsumenter.

Nämnden består av en ordförande och en viceordförande samt högst sju andra medlemmar. Alla har uppgiften som bisyssla och var och en har en personlig ersättare.

Nämndens uppgifter fastställs i lagen om tvistenämnden för energimarknaden (502/2023). 3 § i lagen föreskriver att nämnden lämnar rekommendationer för prövning i tvister om elavtal mellan elföretag och slutkunder (exklusive konsumenter). 4 § i lagen tillåter också nämnden att avge yttranden till domstolarna.