De integrationsfrämjande tjänsterna hjälper invandraren att integreras i Finland

Med integrationsfrämjande avses sektorsövergripande främjande och stödjande av integration med hjälp av myndigheters och andra aktörers åtgärder och tjänster. Dessa åtgärder och tjänster ordnas särskilt som en del av den kommunala basservicen, arbets- och näringsförvaltningens tjänster samt välfärdsområdets social- och hälsovårds-tjänster.

Inledande kartläggning av servicebehovet och information om Finland

Vid en inledande kartläggning görs det en preliminär bedömning av invandrarens behov av integrations- och sysselsättningsfrämjande åtgärder och tjänster. Den inledande kartläggningen inleds av antingen kommunen eller arbets- och näringsbyrån. Kommunen eller arbets- och näringsbyrån kan be välfärdsområdet att delta i utarbetandet av den inledande kartläggningen, om invandrarens servicebehov förutsätter samordning av olika myndigheters tjänster.

Invandrarna ges genast i ett tidigt skede basinformation om det finländska samhället och möjligheterna att få rådgivning och annat stöd för integrationen. Till föräldrarna i invandrarfamiljer ges information och rådgivning om tjänster särskilt avsedda för familjer samt den lagstiftning och praxis som gäller för familjer i det finländska samhället.

I integrationsutbildningen ingår språkundervisning och yrkesplanering  

För vuxna invandrare ordnas som integrationsutbildning

  • undervisning i finska eller svenska
  • vid behov läs- och skrivundervisning
  • annan undervisning som främjar invandrarens färdigheter i samhällsliv, kultur och livskompetens
  • undervisning som stöder tillträde till arbetsliv och vidareutbildning.

I integrationsutbildningen kan även ingå identifiering av tidigare inhämtad kompetens och erkännande av examen samt yrkesplanering och yrkesvägledning. Integrationsutbildningen genomförs som arbetskraftsutbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för läs- och skrivundervisningen för vuxna invandrare samt för den grundläggande utbildningen för vuxna.

Den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen främjar invandrarnas sysselsättning

Invandrarna motiveras och anvisas till yrkesinriktad arbetskraftspolitisk utbildning och frivilliga studier. Invandrare uppmuntras också till företagsverksamhet och anvisas till regionala företagstjänster.

För en invandrare som behöver särskilda åtgärder kan ordnas stödåtgärder. På samma sät kan stödtjänster enligt integrationslagen ordnas t.ex. för ett barn eller en ung person som anlänt som minderårig utan vårdnadshavare och som fått uppehållstillstånd.