De viktigaste bestämmelserna

EU:s konkurrenslagstiftning

  • Artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)
  • Rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget

Reglerna om vertikalt samarbete mellan företag:

  • Gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning (EU) 2022/720) samt riktlinjer (meddelande från kommissionen, 2022/C248/01)
  • Gruppundantagsförordning (EU) nr 461/2010 för motorfordonssektorn

Reglerna om horisontellt samarbete mellan företag:

  • Gruppundantagsförordning (EU) nr 1217/2010 om forsknings- och utvecklingsavtal
  • Gruppundantagsförordning (EU) nr 1218/2010 om specialiseringsavtal
  • Horisontella samarbetsriktlinjer

Tillsynen över företagsförvärv:

  • Rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”)
  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad

Pressmeddelande 18.5.2020 - Remissbehandling om ändringar i konkurrenslagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen, RP 210/2020 rd

Pressmeddelande 5.11.2020: Efterlevnadskontrollen av konkurrensreglerna effektiviseras

Pressmeddelande 17.6.2021: Efterlevnadskontrollen av konkurrensreglerna effektiviseras, Lag om ändring av konkurrenslagen

Pressmeddelande 19.8.2021: KKV publicerade ett informationspaket till branschorganisationer som stöd för efterlevnaden av konkurrenslagen

Konkurrensrättslig skadestånd:

Direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser

Information om förordningen om utländska stöd som snedvrider konkurrensen (EU 2022/2560) och om nationella kompletterande bestämmelser i anslutning till den finns på sidan om statligt stöd: Aktuellt om EU:s regler om statlight stöd.

Information om förordningen om digitala marknader (EU 2022/1925) finns på sidan om EU's inre marknad: Rättsakten om digitala marknaden.

Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens

Lagstiftningen i Finland

Ytterligare upplyssningar: virve.haapajarvi(at)gov.fi och iiro.ihanamaki(at)gov.fi