De viktigaste bestämmelserna

EU:s konkurrenslagstiftning

  • Artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)
  • Rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget

Reglerna om vertikalt samarbete mellan företag:

  • Gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning (EU) 2022/720) samt riktlinjer (meddelande från kommissionen, 2022/C248/01)
  • Gruppundantagsförordning (EU) nr 461/2010 för motorfordonssektorn

Reglerna om horisontellt samarbete mellan företag:

  • Gruppundantagsförordning (EU) nr 1217/2010 om forsknings- och utvecklingsavtal
  • Gruppundantagsförordning (EU) nr 1218/2010 om specialiseringsavtal
  • Horisontella samarbetsriktlinjer

Tillsynen över företagsförvärv:

  • Rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”)
  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad

Pressmeddelande 18.5.2020 - Remissbehandling om ändringar i konkurrenslagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen, RP 210/2020 rd

Pressmeddelande 5.11.2020: Efterlevnadskontrollen av konkurrensreglerna effektiviseras

Pressmeddelande 17.6.2021: Efterlevnadskontrollen av konkurrensreglerna effektiviseras, Lag om ändring av konkurrenslagen

Pressmeddelande 19.8.2021: KKV publicerade ett informationspaket till branschorganisationer som stöd för efterlevnaden av konkurrenslagen

Konkurrensrättslig skadestånd:

Direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser

Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens

Lagstiftningen i Finland

Ytterligare upplyssningar: virve.haapajarvi(at)gov.fi och iiro.ihanamaki(at)gov.fi