De viktigaste bestämmelserna

EU:s konkurrenslagstiftning

  • Artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)
  • Rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget

Reglerna om vertikalt samarbete mellan företag:

  • Gruppundantagsförordning (EU) nr 330/2010 samt riktlinjer
  • Gruppundantagsförordning (EU) nr 461/2010 för motorfordonssektorn

Reglerna om horisontellt samarbete mellan företag:

  • Gruppundantagsförordning (EU) nr 1217/2010 om forsknings- och utvecklingsavtal
  • Gruppundantagsförordning (EU) nr 1218/2010 om specialiseringsavtal
  • Horisontella samarbetsriktlinjer

Tillsynen över företagsförvärv:

  • Rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad

Konkurrensrättslig skadestånd:

Direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser

Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens

Lagstiftningen i Finland

Konkurrenslag

Statsrådets förordning om beräkning av omsättningen för en part i ett företagsförvärv (1011/2011)

Statsrådets förordning om anmälningsskyldighet vid företagsförvärv (1012/2011)

(1 mom. har ändrats genom F 1251/2015 som träder i kraft 1.11.2015)

Statsrådets förordning om Konkurrens- och konsumentverket

Lag om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012)

Lag om marknadsdomstolen (99/2013)

Lag om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013)

Lag om konkurrensrättsligt skadestånd (1077/2016)

Lag om ändring av konkurrenslagen (1078/2016)

 

Ytterligare upplyssningar: virve.haapajarvi(at)tem.fi