Delegationen för samhälls- och företagsansvar

Delegationen är ett rådgivande organ som stöder beslutsfattandet inom förvaltningen. Medlemmarna av delegationen för samhälls- och företagsansvar representerar myndigheterna, näringslivet samt arbetsmarknads- och frivilligorganisationer. Delegationen har utsetts för mandattiden 1.1.2018 - 31.12.2020.

Delegationen stärker den nationella och internationella samhällsansvarspolitiken samt företagens och andra sammanslutningars ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfulla arbets- och produktionssätt. Delegationen stöder organisationernas samhälls- och företagsansvar, som baserar sig på i Finland gällande lagar, internationella avtal som är bindande för Finland och på internationella organisationers riktlinjer.

Delegationen har till uppgift att främja en effektiv tillämpning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och att vara nationellt förbindelseorgan tillsammans med arbets- och näringsministeriet.

Sammansättningen av delegationen för samhälls- och företagsansvar

Ordförande:

överdirektör, avdelningschef Antti Neimala, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande:

regeringsråd Liisa Huhtala, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar (personliga suppleanter i parentes):

biträdande avdelningschef Ilkka Saarinen, utrikesministeriet (handelsråd Kent Wilska, utrikesministeriet)

konsultativ tjänsteman Merja Saarnilehto, miljöministeriet (konsultativ tjänsteman Markus Seppelin, social- och hälsovårdsministeriet)

ledande sakkunnig Marja Pokela, statsrådets kansli, avdelningen för ägarstyrning (finansråd Petri Vihervuori, statsrådets kansli, avdelningen för ägarstyrning)

sakkunnig Marjut Viding, Företagarna i Finland rf (chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland rf)

sakkunnig Tuuli Mäkelä, Finlands Näringsliv EK (sakkunnig Mika Kärkkäinen, Finlands Näringsliv EK)

landschef Timo Vuori, Finlandsavdelningen vid Internationella handelskammaren ICC (direktör Johanna Sipola, Centralhandelskammaren)

näringspolitisk sakkunnig Pia Björkbacka, FFC rf (Pekka Ristelä, chef för näringspolitisk sakkunnig, FFC rf)

sakkunnig, sysselsättning och innovation Leila Kurki, STTK rf (nationalekonom Antti Koskela, STTK rf)

sakkunnig Anu Tuovinen, Akava rf (jurist Vesa Vuorenkoski, Akava rf)

sakkunnig Ilkka Sipiläinen, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (sakkunnig Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry)

verkställande direktör Mikko Routti, FIBS rf (chef Ulla Roiha, FIBS rf)

verksamhetsledare Sonja Vartiala, Finnwatch rf (ordförande Janne Ronkainen, Finnwatch rf)

sakkunnig Outi Hakkarainen, Kepa rf

Jouni Nissinen, Finlands naturskyddsförbund rf (sakkunnig på miljöskydd Otto Bruun, Finlands naturskyddsförbund rf)

 

Ytterligare upplysningar: linda.piirto(at)tem.fi