Delegationen för samhälls- och företagsansvar

Delegationen är ett rådgivande organ som stöder beslutsfattandet inom förvaltningen. Medlemmarna av delegationen för samhälls- och företagsansvar representerar myndigheterna, näringslivet samt arbetsmarknads- och frivilligorganisationer. Delegationen har utsetts för mandattiden 1.1.2021 - 31.12.2023.

Delegationen stärker den nationella och internationella samhällsansvarspolitiken samt företagens och andra sammanslutningars ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfulla arbets- och produktionssätt. Delegationen stöder organisationernas samhälls- och företagsansvar, som baserar sig på i Finland gällande lagar, internationella avtal som är bindande för Finland och på internationella organisationers riktlinjer.

Delegationen har till uppgift att främja en effektiv tillämpning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och att vara nationellt förbindelseorgan tillsammans med arbets- och näringsministeriet.

Sammansättningen av delegationen för samhälls- och företagsansvar

Ordförande:

överdirektör, avdelningschef Antti Neimala, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande:

regeringsråd Liisa Huhtala, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar (personliga suppleanter i parentes):

handelsråd Kent Wilska, utrikesministeriet (handelssekreterare Mari Carlson, utrikesministeriet)

konsultativ tjänsteman Merja Saarnilehto, miljöministeriet (konsultativ tjänsteman Markus Seppelin, social- och hälsovårdsministeriet)

finansråd Esko Pyykkönen, statsrådets kansli, avdelningen för ägarstyrning (konsultativ tjänsteman Sinikka Mustakari, statsrådets kansli, avdelningen för ägarstyrning)

chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland rf (sakkunnig Karoliina Katila, Företagarna i Finland rf)

sakkunnig Elina Sonninen, Finlands Näringsliv EK (sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv EK)

ledande expert Ville Kajala, Centralhandelskammaren (hållbarhetsexpert Anne Vanhala, Centralhandelskammaren)

internationell expert Pia Björkbacka, FFC rf (Pekka Ristelä, chef för näringspolitisk sakkunnig, FFC rf)

Elena Gorschkow, chef, samhällsrelationer, STTK rf (expert Jaakko Haikonen, STTK rf)

ledande sakkunnig Anu Tuovinen, Akava rf (chef för samhällsfrågor Piia Rekilä, Akava rf)

chef Kari Latvus, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (sakkunnig Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry)

verkställande direktör Kimmo J. Lipponen, FIBS rf (direktör Helena Kekki, FIBS rf)

verksamhetsledare Sonja Finér, Finnwatch rf (verksamhetsledare Janne Ronkainen, SASK)

sakkunnig Outi Hakkarainen, Fingo rf (sakkunnig Mika Välitalo, Fingo rf)

jurist Matti Kattainen, Finlands naturskyddsförbund rf (verksamhetsledare Päivi Lundvall, Finlands naturskyddsförbund rf)

ytterligare upplysningar: laura.patsi(at)gov.fi och sami.teravainen(at)gov.fi