Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020

I Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 ingår fem prioriterade områden och 13 särskilda mål. Alla projekt ska förverkliga något av dessa mål. Det är inte möjligt att få finansiering från programmet för någon annan slags verksamhet.

Programmets prioriterade områden och särskilda mål

1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf)

 • Skapa ny affärsverksamhet
 • Förbättra trafik- och logistikförbindelser som är viktiga för små och medelstora företag (endast i Östra och Norra Finland)
 • Främja företagens tillväxt och internationalisering
 • Främja små och medelstora företags energieffektivitet

2. Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf)

 • Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluser på basis av regionala styrkor
 • Stärka företagens innovationsverksamhet
 • Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar

3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF)

 • Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden
 • Förbättra produktiviteten och arbetshälsan
 • Minska könsuppdelningen i fråga om arbets- och studiekarriärer

4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF)

 • Förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och utbildningsmässig jämlikhet
 • Förbättra utbudet och kvaliteten på utbildningen i tillväxtbranscher och strukturomvandlingsbranscher

5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF)

 • Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslive

Läs mera: Strukturfonden.fi