Tillväxtekosystem som verktyg för närings- och innovationspolitik

Klimatförändring, ren övergång, tekniska omvälvningar och ändringar i värdeskapandets logik innebär utmaningar för samhällets och företagens innovationsverksamhet och innovationspolitikens verktygsarsenal. Den globala konkurrensen och snabba förändringar i omvärlden förutsätter att företagen satsar på utveckling av nya slags produkter, tjänster och lösningar samt att de har digitala färdigheter och att de utvecklar en bättre förståelse av marknadens och kundernas behov. Bäst framgång i affärsverksamhetens globala värdekedjor har de som klarar av att leda värdekedjornas verksamhet och ta hem en betydande del av det värde som skapats för kunden.

Plattformar och ekosystem inom olika områden är avgörande i utnyttjandet av grön och digital övergångs möjligheter och i innovationsverksamheten. Ekosystemen är nätverk mellan företag, entreprenörer, forskning, den offentliga förvaltningen och aktörer inom tredje sektorn, där alla är beroende av varandra. Plattformarna å sin sida är utvecklings-, interaktions- eller marknadsplatser som är avsedda för att användas av många parter och fungera i flera riktningar. I synnerhet med digitala plattformar är det möjligt att uppnå omfattande och snabbt skalbara nätverkseffekter. I bästa fall har både plattformarna och ekosystemen en kritisk massa samt är öppna, innovationsorienterade, internationella, dataintensiva och strategiskt ledda.

Uppkomsten av tillväxtekosystem stöder man inom branscher där Finland har starkt kunnande och förmåga att klara sig väl i den internationella konkurrensen. Med ekosystemen och de politikåtgärder som stöder dem strävar man efter att lösa i synnerhet sådana omfattande och komplicerade samhälleliga problem som kräver flera aktörers kunnande. Kunskapsplattformar och tillväxtekosystem möjliggör samarbete, medskapande och pilotförsök med lösningar mellan företag av olika storlekar, utbildning och forskningsorganisationer, tredje sektorn, förvaltning samt användare.

Den offentliga sektorn spelar en viktig roll när det gäller att möjliggöra och utveckla ekosystemens funktion. Som stöd för gemensamma val och prioriteter behövs en kunskapsbas som stöder beslutsfattandet samt kontinuerlig dialog mellan näringsliv, forskning och förvaltning.

Arbets- och näringsministeriet stärker samarbetet med andra ministerier samt Business Finland och Finlands Akademi för att utveckla finansieringsmodeller, verksamhetssätt och politiska instrument

Arbets- och näringsministeriet stärker samarbetet med de övriga ministerierna samt Business Finland och Finlands Akademi för att utveckla finansieringsmodeller, verksamhetssätt och politiska instrument.

Utvecklingshelhet för att stödja ekosystemen består av följande politikåtgärder:

  • Identifiering av framtidens tillväxtmöjligheter och skapande av en kunskapsbas för strategiska val och annat beslutsfattande
  • Verktyg för främjande av partnerskap och ekosystem för innovationer, bl.a. lokomotiv ekosystem, flaggskepp, ekosystemavtal, innovativa offentliga upphandlingar (kompetenscentret KEINO) och utvecklande av innovationsvänlig lagstiftning
  • Utvecklande av utvecklings- och testmiljöer för innovationer och nya lösningar

Ytterligare upplysningar: 

Harri Länsipuro - harri.lansipuro(at)gov.fi 
Mika Pikkarainen - mika.pikkarainen(at)gov.fi