Tillväxtekosystem som verktyg för ny närings- och innovationspolitik

Globaliseringen av ekonomin, tekniska omvälvningar och ändringar i värdeskapandets logik innebär utmaningar för företagens innovationsverksamhet och innovationspolitikens verktygsarsenal. Den globala konkurrensen förutsätter att företagen satsar på att utveckla nytt slags kunnande samt att de har digitala färdigheter och att de utvecklar en bättre förståelse av marknadens och kundernas behov. Bäst framgång i affärsverksamhetens globala värdekedjor har de som klarar av att leda värdekedjornas verksamhet och ta hem en betydande del av det värde som skapats för kunden.

Plattformar och ekosystem inom olika områden är avgörande i utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter och i innovationsverksamheten. Ekosystemen är nätverk mellan företag, entreprenörer, forskning, den offentliga förvaltningen och aktörer inom tredje sektorn, där alla är beroende av varandra. Plattformarna å sin sida är interaktions- eller marknadsplatser som är avsedda för att användas av många parter och fungera i flera riktningar. I synnerhet med digitala plattformar är det möjligt att uppnå omfattande och snabbt skalbara nätverkseffekter. I bästa fall har både plattformarna och ekosystemen en kritisk massa samt är öppna, innovationsorienterade, dataintensiva och strategiskt ledda.

Forsknings- och innovationsrådets vision är att Finland år 2030 ska vara den innovations- och försöksmiljö där det finns mest kunnande och som är mest attraktiv. För att visionen ska bli verklighet stöder man uppkomsten av starka tillväxtekosystem i världsklass inom branscher där Finland har starkt kunnande och förmåga att klara sig väl i den internationella konkurrensen. Med ekosystemen och de politikåtgärder som stöder dem strävar man efter att lösa i synnerhet sådana omfattande och komplicerade samhälleliga problem som kräver flera aktörers kunnande. Kunskapsplattformar och tillväxtekosystem möjliggör samarbete och medskapande mellan företag av olika storlekar, utbildning och forskningsorganisationer, tredje sektorn, förvaltning samt användare.

Ekosystemen kan inte ledas direkt av den offentliga sektorn, men den har dock en viktig roll vid skapandet och utvecklandet av ekosystemen. Som stöd för gemensamma val och prioriteter behövs en kunskapsbas som stöder beslutsfattandet samt kontinuerlig dialog mellan näringsliv, forskning och förvaltning.

Arbets- och näringsministeriet stärker samarbetet med de övriga ministerierna samt Business Finland och Finlands Akademi för att utveckla nya verksamhetssätt och politiska instrument (inkl. finansieringsinstrument) och för att genomföra strategiska tillväxtprogram.

Arbets- och näringsministeriet utvecklingshelhet för att stödja ekosystemen består av följande politikåtgärder:

  • Identifiering av framtidens tillväxtmöjligheter och skapande av en kunskapsbas för strategiska val
  • Strategiska förvaltningsövergripande tillväxtprogram (hälsa, trafik, artificiell intelligens)
  • Verktyg för främjande av partnerskap och ekosystem för innovationer, bl.a. tillväxtmotorer, flaggskepp, FN:s innovationslaboratorium UNTIL
  • Hållbara, innovationsfrämjande upphandlingar (kompetenscentret KEINO) och utvecklande av innovationsvänlig lagstiftning
  • Utvecklande av utvecklings- och testmiljöer för innovationer och nya lösningar
  • Innovationsarenor som samarbetsforum för förvaltning och näringsliv: nätverk för inflytande i innovationspolitiken

Ytterligare upplysningar: 

Petra Tarjanne - petra.tarjanne(at)gov.fi 

På andra webbplatser