Internationella arbetsorganisationen ILO

ILO avfattar internationella konventioner om arbetslivet, övervakar att medlemsländerna följer avtalen och stöder medlemsländerna i detta. I ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering från 2008 (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation) fastställs ILO:s fyra strategiska mål:

Dessa är:

  • sysselsättningsfrämjande åtgärder
  • socialt skydd
  • främjande av social dialog och trepartism, samt
  • respekt för och främjande av mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Enligt ILO:s principer har dess medlemsstater en förpliktelse att avskaffa tvångsarbete, barnarbete och diskriminering samt garantera föreningsfrihet. Under de senaste åren har ILO:s huvudsakliga mål varit att uppnå målet med anständigt arbete (Decent Work) globalt.

Organisationen samarbetar intensivt med internationella organisationer, såsom Internationella valutafonden (IMF), Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsbanken, och deltar i verksamheten hos den s.k. G20-gruppen för rika industriländer. På ILO:s initiativ utgör ökad sysselsättning och anständigt arbete en del av Förenta nationernas (FN) millennieutvecklingsmål (Millennium Development Goals). 

Organisation

ILO (International Labour Organization) fungerar på trepartsbasis, dvs. företrädarna för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer deltar i organisationens arbete på lika villkor som företrädarna för olika staters regeringar.

Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutsfattande organ. Arbetskonferensen sammanträder varje sommar och den fattar beslut om godkännandet av konventioner och rekommendationer samt tillsätter ILO:s styrelse. Britten Guy Ryder har varit ILO:s generaldirektör sedan våren 2012.

Ansvaret för skötseln av ILO-ärendena vilar på arbets- och näringsministeriet, som samarbetar med andra ministerier, samt på Finlands ILO-delegation på trepartsbasis som statsrådet har tillsatt.

Aktuellt om ILO

Vid arbetskonferensen 2016 diskuteras bl.a. anständigt arbete i globala produktionskedjor. Dessutom bereddes en rekommendation om civil krishantering under rubriken Decent Work for Peace, Security and Disaster Resilience.

I ILO förbereder man sig för organisationens 100-årsjubileum år 2019. I samband med det bedöms hur organisationens verksamhet bör riktas på nytt med tanke på den globala arbetsmarknaden och de snabba förändringarna i arbetslivet.

Generaldirektör Ryder har föreslagit s.k. millennieinitiativ på basis av vilka arbetet ska fortsätta. En mekanism för översyn håller på att utvecklas med tanke på uppdateringen av ILO-konventionerna. Man utreder också möjligheterna att effektivisera och strömlinjeforma övervakningen av hur avtalen genomförs samt hur uppföljningen av ILO:s grundläggande principer och åtaganden bör utvecklas.

Nordic Future of Work Conference I, Helsinki 5–6.9 2016, rapport The Future of Work and new Forms of Work from the Global and the Nordic Perspectives

Aktuellt

Länk till behandlingen av aktuella regeringspropositioner (RP) i riksdagen: 

RP 264/2014 om godkännande av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk isjälvstyrande länder osv.

 

 

Ytterligare information:

Liisa Heinonen, liisa.heinonen(at)tem.fi; Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)tem.fi; Elli Nieminen, elli.nieminen(at)tem.fi