Internationella arbetsorganisationen ILO

    ​​​ILO avfattar internationella konventioner om arbetslivet, övervakar att medlemsländerna följer avtalen och stöder medlemsländerna i detta. I ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering från 2008 (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation) fastställs ILO:s fyra strategiska mål:

Dessa är:

 • sysselsättningsfrämjande åtgärder
 • socialt skydd
 • främjande av social dialog och trepartism, samt
 • respekt för och främjande av mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Enligt ILO:s principer har dess medlemsstater en förpliktelse att avskaffa tvångsarbete, barnarbete och diskriminering samt garantera föreningsfrihet. Under de senaste åren har ILO:s huvudsakliga mål varit att uppnå målet med anständigt arbete (Decent Work) globalt.

Organisationen samarbetar intensivt med internationella organisationer, såsom Internationella valutafonden (IMF), Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsbanken, och deltar i verksamheten hos den s.k. G20-gruppen för rika industriländer. På ILO:s initiativ utgör ökad sysselsättning och anständigt arbete en del av Förenta nationernas (FN) millennieutvecklingsmål (Millennium Development Goals). 

ILO lediga jobb

Organisation

ILO (International Labour Organization) fungerar på trepartsbasis, dvs. företrädarna för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer deltar i organisationens arbete på lika villkor som företrädarna för olika staters regeringar.

Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutsfattande organ. Arbetskonferensen sammanträder varje sommar och den fattar beslut om godkännandet av konventioner och rekommendationer samt tillsätter ILO:s styrelse. ILO:s generaldirektör Gilbert F. Houngbo inledde sin ämbetsperiod den 1 oktober 2022.

Ny generaldirektör för Internationella arbetsorganisationen vald (ilo.org, den 25 mars 2022)

Ansvaret för skötseln av ILO-ärendena vilar på arbets- och näringsministeriet, som samarbetar med andra ministerier, samt på Finlands ILO-delegation på trepartsbasis som statsrådet har tillsatt.

Konferenser

2024

Arbetskonferensen hålls den 3–14 juni 2024, länk till konferensens webbplats​.​​​ På agendan står bland annat

 • biologisk riskkontroll, standard-setting, första behandlingen
 • återkommande diskussion om det strategiska målet för principerna och rättigheterna i arbetslivet
 • anständigt arbete och omsorgsekonomi (allmän debatt)
 • 13.6.2024 The Global Coalition for Social Justice

2023

Arbetskonferensen hölls den 5–16 juni 2023. På agendan stod bland annat

 • läroavtalsutbildning, standard-setting, andra behandlingen av rekommendationen
 • återkommande diskussion om målet för socialt skydd (skydd av arbetstagare)
 • en rättvis grön omställning till en miljömässigt hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle (allmän debatt)
 • upphävande av konventionen och återkallande av fyra konventioner, ett protokoll och 18 rekommendationer
 • förslag till konvention och rekommendation om partiell ändring av ILO:s 15 rättsliga instrument (införande av hälsosamma och säkra arbetsvillkor i artikel 2 i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998)

Länk till konferensens webbplats 

2022

Arbetskonferensen hölls den 27 maj – 11 juni 2022. På dess agenda stod bl.a.

 • läroavtalsutbildning, standard-setting, första behandling
 • Uppföljning av ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering (2008); återkommande diskussion om det strategiska målet för sysselsättningen
 • Anständigt arbete och social- och solidaritetsekonomi (allmän debatt)
 • Ökat arbetarskydd i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998)
 • Godkännande av ändringar i koden i sjöarbetskonventionen som godkänts av trepartskommitténs 4: e möte (maj 2022) om arbete till sjöss i enlighet med sjöarbetskonventionen
  Text and preparatory reports of the Maritime Labour Convention, 2006, including 2022 amendments (ilo.org)

Länk till konferensens webbplats 

2021

Dokumenter som antogs vid arbetskonferensen (ilo.org), t, ex ojämlikhet och arbetsvärld samt färdigheter och livslångt lärande.

Öppnandet av arbetskonferensen var den 20 maj 2021 och under konferensens första period den 3 –19 juni 2021 behandlades bl.a. konsekvenserna av COVID–19 pandemier för arbetslivet, tillämpningen av ILO:s konventioner i medlemsstaterna, social trygghet (uppföljning av ILO:s deklaration om social rättvisa i globaliseringen) samt val till förvaltningsrådet. Teman som behandlades under konferensens andra period den 25.11.-11.12.2021 var ojämlikhet och arbetsvärld samt färdigheter och livslångt lärande.

2019, 100-årsjubileum

Dokumenter som antogs vid arbetskonferensen (ilo.org): konvention nr 190 och rekommendation nr 206 (om våld och trakasserier) och deklaration.

Vid arbetskonferensen den 10–21 juni 2019 bereddes organisationens budget, behandlades tillämpningen av avtal (särskilt socialskydd), bereddes och godkändes konventionen och rekommendationen mot våld och trakasserier i arbetslivet, samt godkändes deklarationen om arbetets framtid med anledning av 100-årsjubileet. Deklarationen baserar sig på en rapport från den av ILO tillsatta världskommissionen.

Pågående lagstiftningsprojekt 

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisations konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet (SHM)
- lagen 257/2024 stadfästst den 17 maj 2024
- ratificeringen har lämnats till ILO den 7 juni 2024, ikraftträdande den 7 juni 2025

Ytterligare information
Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)gov.fi, Katja Peltola, katja.peltola(at)gov.fi, Katariina Jämsen, katariina.jamsen(at)gov.fi 
ILO-webbplatsansvarig osv. Erja Matikainen, erja.matikainen(at)gov.fi