Internationella arbetsorganisationen ILO

ILO avfattar internationella konventioner om arbetslivet, övervakar att medlemsländerna följer avtalen och stöder medlemsländerna i detta. I ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering från 2008 (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation) fastställs ILO:s fyra strategiska mål:

Dessa är:

  • sysselsättningsfrämjande åtgärder
  • socialt skydd
  • främjande av social dialog och trepartism, samt
  • respekt för och främjande av mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Enligt ILO:s principer har dess medlemsstater en förpliktelse att avskaffa tvångsarbete, barnarbete och diskriminering samt garantera föreningsfrihet. Under de senaste åren har ILO:s huvudsakliga mål varit att uppnå målet med anständigt arbete (Decent Work) globalt.

Organisationen samarbetar intensivt med internationella organisationer, såsom Internationella valutafonden (IMF), Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsbanken, och deltar i verksamheten hos den s.k. G20-gruppen för rika industriländer. På ILO:s initiativ utgör ökad sysselsättning och anständigt arbete en del av Förenta nationernas (FN) millennieutvecklingsmål (Millennium Development Goals). 

Organisation

ILO (International Labour Organization) fungerar på trepartsbasis, dvs. företrädarna för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer deltar i organisationens arbete på lika villkor som företrädarna för olika staters regeringar.

Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutsfattande organ. Arbetskonferensen sammanträder varje sommar och den fattar beslut om godkännandet av konventioner och rekommendationer samt tillsätter ILO:s styrelse. Britten Guy Ryder har varit ILO:s generaldirektör sedan våren 2012.

Ansvaret för skötseln av ILO-ärendena vilar på arbets- och näringsministeriet, som samarbetar med andra ministerier, samt på Finlands ILO-delegation på trepartsbasis som statsrådet har tillsatt.

Konferenser osv.

2017

ILO Global Wage Report 2016 -2017, möte i Helsingfors den 1.3.2017

Regionalt möte i Turkiet 5.10.2017, The Istanbul Initiative for the Centenary: Future for Decent Work for strong and responsible social partnership in Europe and Central Asia

2018

Vid arbetskonferensen bereddes en instument om kampen mot våld mot kvinnor och män på arbetsplatsen. Dessutom diskuterades utvecklingssamarbete, den sociala dialogen och problem som uppstår vid tillämpningen av ILO-konventionerna ohd särskild  ILO:s arbetstidregleringen.

2019, 100-årsjubileum

Dokumenter som antogs vid arbetskonferensen (ilo.org): konvention nr 190 och rekommendation nr 206 (om våld och trakasserier) och deklaration.

Vid arbetskonferensen den 10–21 juni 2019 bereddes organisationens budget, behandlades tillämpningen av avtal (särskilt socialskydd), bereddes och godkändes konventionen och rekommendationen mot våld och trakasserier i arbetslivet, samt godkändes deklarationen om arbetets framtid med anledning av 100-årsjubileet. Deklarationen baserar sig på en rapport från den av ILO tillsatta världskommissionen.

Under jubileumsåret ordnas eftermiddagsseminarier:

  • Tammerfors, torsdag den 9 maj 2019
  • Rovaniemi, torsdag den 19 september 2019
  • Geneve 27.11.2019 Future of Work Summit

paneldiskussion, videoinspelning: Constructing an Inclusive, Productive and Sustainable Future of Work

  • Helsingfors, tisdag den 11 februari 2020

 

Global Commission on the Future of Work  (rapport 22.1.2019)

Aktuellt

RP om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss osv.

 

Ytterligare information:

Liisa Heinonen, liisa.heinonen(at)tem.fi; Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)tem.fi; Elli Nieminen, elli.nieminen(at)tem.fi