Förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna av kärnkraftverket i Lovisa - MKB -program

Fortum Power and Heat Oy har den 13 augusti 2020 ställt till arbets- och näringsministeriet ett miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017). MKB-programmet är den projektansvariges plan för de utredningar som behövs och ordnandet av bedömningsförfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna. Programmet innehåller en beskrivning av projektet, eventuella alternativ samt en utredning om det aktuella till-ståndet hos miljön.

Bedömningsprogrammet gäller fortsatt drift av kärnkraftverket i Lovisa och alternativt avveckling av kärnkraftverket. De nuvarande drifttillstånden för kraftverksenheterna Lovisa 1 och Lovisa 2 samt de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen upphör 2027 och 2030. I programmet bedöms förlängningen av driften av kärnkraftverket i Lovisa med högst tjugo år samt nedläggningen av kärnkraftverket efter att de nuvarande tillståndsperioderna har löpt ut. Alternativen inverkar på drifttiden för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt kärnavfall (driftavfall) som ingår i kärnanläggningshelheten.

Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet vid förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet). På projektet tillämpas också förfarandet vid gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning i enlighet med den s.k. Esbokonventionen.
 
I bedömningsförfarandet ingår hörande om MKB-programmet. Ministeriet bedde om utlåtanden av flera myndigheter, sammanslutningar och de berörda kommunerna samt gav allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter. Ministeriet gav sitt utlåtande om MKB-programmet i november 2020.

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi och linda.kumpula(at)gov.fi