Förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna av kärnkraftverket i Lovisa har inletts

Fortum Power and Heat Oy har den 13 augusti 2020 ställt till arbets- och näringsministeriet ett miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017). MKB-programmet är den projektansvariges plan för de utredningar som behövs och ordnandet av bedömningsförfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna. Programmet innehåller en beskrivning av projektet, eventuella alternativ samt en utredning om det aktuella till-ståndet hos miljön.

Bedömningsprogrammet gäller fortsatt drift av kärnkraftverket i Lovisa och alternativt avveckling av kärnkraftverket. De nuvarande drifttillstånden för kraftverksenheterna Lovisa 1 och Lovisa 2 samt de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen upphör 2027 och 2030. I programmet bedöms förlängningen av driften av kärnkraftverket i Lovisa med högst tjugo år samt nedläggningen av kärnkraftverket efter att de nuvarande tillståndsperioderna har löpt ut. Alternativen inverkar på drifttiden för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt kärnavfall (driftavfall) som ingår i kärnanläggningshelheten.

Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet vid förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet). På projektet tillämpas också förfarandet vid gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning i enlighet med den s.k. Esbokonventionen.
 
I bedömningsförfarandet ingår hörande om MKB-programmet, som ordnas 27 augusti–26 oktober 2020. Ministeriet ber om utlåtanden av flera myndigheter, sammanslutningar och de berörda kommunerna samt ger allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter. De utlåtanden och åsikter som framförts publiceras nedtill på denna webbplats och beaktas i kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet. 

Ett infomöte för allmänheten hölls den 3 september 2020 i Lovisavikens skola.  Vid mötet hade allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter och få information om projektet och dess miljökonsekvenser. Man hittar inspelningen här.

Ministeriets dataskyddsbeskrivningar finns tillgänglig på adressen https://tem.fi/sv/dataskydd

Ytterligare upplysningar: Jaakko Louvanto ja Linda Kumpula

MKB-programmet, kungörelse och begäran om utlåtande