Nationella allmänna förutsättningar för företagsstöd

Med företagsstöd avses understöd och räntestöd som beviljas för ekonomisk verksamhet samt lån, borgen, garanti, finansiering i form av eget kapital, skattestöd och andra arrangemang som innefattar en ekonomisk fördel.

Stödjande av ekonomisk verksamhet är företagsstöd oberoende av organisationsform och finansieringssätt.

Nya nationella allmänna förutsättningar för företagsstöd trädde i kraft den 1 juli 2016 (RP 22/2016). De allmänna förutsättningarna för företagsstöd är följande:

  • Stödet ska ha ett klart angivet ekonomiskt eller samhälleligt syfte. Om stödet har ett ekonomiskt syfte (effektivitet, förnyelse, konkurrenskraft, stärkande av de samhällsekonomiska tillväxtförutsättningarna), ska stödet dessutom riktas till sådana ändamål som avhjälper brister i marknadens funktion.
  • Stödet ska vara ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt medel för att nå nämnda syften.
  • Stödets konkurrenssnedvridande verkningar ska vara så små som möjligt.
  • Stödet ska beviljas för viss tid.
  • Stödet ska ha en stimulanseffekt.
  • Den verksamhet som stöds ska ha förutsättningar att vara lönsam.
  • Stödets verkningar utvärderas.

Ytterligare uppgifter:

Anne Rothovius
anne.rothovius(at)gov.fi