Kollektivavtal och medling i arbetstvister

 Underskrivningen

Kollektivavtal

Kollektivavtalet är ett avtal där en eller flera arbetsgivare eller arbetsgivarföreningar tillsammans med en eller flera arbetstagarföreningar avtalar om villkor som bör iakttas i arbetsavtal eller anställningsförhållanden. Kollektivavtalen har två viktiga uppgifter:

  1. Kollektivavtalet tryggar en miniminivå för arbetstagarnas anställningsvillkor.
  2. Till kollektivavtalet hör fredsplikt.

Om ett arbetsavtal till vissa delar är i konflikt med kollektivavtalet inom branschen, är arbetsavtalet till dessa delar ogiltigt. I stället för dessa delar ska kollektivavtalets motsvarande bestämmelser iakttas.

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, fastställer genom sitt beslut huruvida ett riksomfattande kollektivavtal är allmänt bindande.

Parterna i ett kollektivavtal ska sända kollektivavtalet med tillhörande uppgifter till social- och hälsovårdsministeriet inom en månad efter att avtalet har undertecknats. Arbetsgivarparten ska sända avtalet både som kopia och i elektronisk form, så att ett kollektivavtal som fastställts som allmänt bindande kan publiceras på internet.

De parter som har ingått kollektivavtalet har ansvaret för tillsynen över att kollektivavtalet iakttas.

Medling i arbetstvister

För behandling av intressekonflikter i anslutning till arbetslivet har man skapat ett system för medling i arbetstvister. Avsikten är att medlingssystemet ska kunna användas av arbetsmarknadsorganisationerna för att uppnå en förhandlingslösning i arbetstvister.

Vid medling i arbetstvister assisteras förhandlingsparterna av riksmedlaren och medlaren. Arbetsmarknadsorganisationerna kan ta hjälp av riksmedlaren även vid kollektivavtalsförhandlingar.

Rättstvister som gäller kollektivavtalens innehåll eller brott mot dessa kan föras inför arbetsdomstolen för avgörande. Till arbetsdomstolens befogenheter hör att avgöra frågor om arbets- och tjänstekollektivavtalens behörighet, giltighet, innehåll och omfattning samt den rätta tolkningen av en viss avtalspunkt. Arbetsdomstolen avgör också pliktens belopp vid en olaglig arbetskonflikt. Arbetsdomstolens beslut är slutgiltigt.

Rättsliga tvister som gäller arbetsförhållandet, men som inte hänför sig till ett kollektivavtal som binder arbetsgivaren på basis av lagen om kollektivavtal, behandlas vid allmänna domstolar.

Pågående lagstiftningsprojekter

Publikationer (referat på svenska)

Ytterligare upplysningar

Lagberedning: Katariina Jämsén, katariina.jamsen(at)gov.fi