Arbetsrådets uppgifter

Bestämmelser om arbetsrådets uppgifter finns i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet (400/2004). Enligt 7 § i den lagen har arbetsrådet till uppgift att avge utlåtanden om tillämpningen och tolkningen av

 • arbetstidslagen
 • semesterlagen
 • arbetarskyddslagen och
 • lagen om unga arbetstagare.

Dessutom kan arbetsrådet avge utlåtande om huruvida lagen om samarbete inom företag eller lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag ska tillämpas på ett företag eller en företagsgrupp.

Ett skriftligt utlåtande kan begäras av

 1. en domstol
 2. regionförvaltningsverket
 3. arbetsgivarnas eller arbetstagarnas centralorganisationer
 4. det ministerium som handhar statens arbetsmarknadspolitik
 5. kyrkans arbetsmarknadsverk
 6. kommunala arbetsmarknadsverket
 7. Ålands landskapsregering eller kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland
 8. samarbetsombudsmannen om huruvida lagen om samarbete inom företag eller lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag ska tillämpas på ett företag eller en företagsgrupp.

Arbetsrådet är också den myndighet hos vilken rättelse kan yrkas i vissa ärenden som gäller tillstånd till undantag inom arbetarskyddet. Regionförvaltningsverket i Sydravästra Finland kan på ansökan bevilja undantag på grundval av 39 § 1 mom. 1–4 punkten i arbetstidslagen och Regionförvaltningsverket i Östra Finland på grundval av 15 § i lagen om unga arbetstagare.

I ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat i ett sådant ärende om tillstånd till undantag kan rättelse yrkas skriftligen hos arbetsrådet. I beslutet får inte sökas ändring genom besvär. Den som ansöker om tillstånd till undantag ska framställa rättelseyrkandet inom 30 dagar från det att han eller hon har fått del av beslutet, och andra som framställer rättelseyrkande från det att beslutet eller en kopia av det har lagts fram på arbetsplatsen. Rättelseyrkandet ska tillställas arbetsrådet.

Ändring i ett beslut av arbetsrådet som meddelas med anledning av ett rättelseyrkande söks genom skriftliga besvär hos arbetsdomstolen. Besvären ska ges in till arbetsrådet, som ska tillställa arbetsdomstolen besvärshandlingarna samt sitt utlåtande om besvären.


Arbetsrådet kan även lägga fram sådana förslag som det anser vara nödvändiga för utvecklandet av den lagstiftning som hör till arbetsrådets behörighet.