EU:s forsknings- och innovationspolitik

Syftet med Europeiska unionens forsknings- och innovationspolitik (FoI) är att stödja utvecklingen av konkurrenskraften för unionen och dess industri och att främja sådan högklassig forskning som anses nödvändig med tanke på EU:s övriga politikområden.

 

Det viktigaste initiativet inom EU:s forsknings- och innovationspolitik är det europeiska forskningsområdet ERA (European Environment Area), som syftar till att skapa en europeisk inre marknad för forskning, teknik och innovation. ERA främjas bland annat genom att man utvecklar den fria rörligheten och karriärutvecklingen för forskare samt satsar på ett bättre utnyttjande av forskningsresultat för att stärka Europas konkurrenskraft. Dessutom är utveckling av forsknings- och teknikinfrastrukturer, främjande av jämställdhet samt stärkande av samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn centrala teman för ERA.

EU:s konkreta FoIåtgärder begränsar sig i regel till finansiering av verksamheten och förbättring av verksamhetsförhållandena samt till åtgärder som stöder det gränsöverskridande samarbetet. Den EU-finansierade FoI-verksamheten genomförs inom ramen för fleråriga ramprogram. För närvarande pågår det nionde ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027 med namnet Horisont Europa.

Under den aktuella programperioden finns det cirka 16 EU-program som finansierar FoUI-åtgärder. Utöver Horisont ansvarar arbets- och näringsministeriet också för Euratoms forsknings- och utbildningsprogram, ITER, det digitala Europa, Europeiska kol- och stålfonden, Innovationsfonden och EU:s rymdprogram.

EU är också en viktig kanal för globalt FoI-samarbete. Under ledning av kommissionen för EU en dialog med länder utanför unionen för att stärka ett bredare internationellt FoI-samarbete i enlighet med sina politiska mål. EU har flera internationella, bilaterala och multilaterala avtal med länder utanför EU när det gäller forskning och teknisk utveckling.

Beslutsfattande på nationell nivå och EU-nivå

Finland tar ställning till frågor som gäller EU:s forsknings- och innovationspolitik i enlighet med statsrådets gemensamma förfarande. Mer information om förfarandet finns på statsrådets webbplats. Arbets- och näringsministeriet i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet har huvudansvaret för att följa upp, bereda och genomföra FoI-ärenden inom EU och fastställa Finlands ståndpunkter.

EU:s konkurrenskraftsråd fattar de nödvändiga besluten tillsammans med Europaparlamentet. Finland deltar aktivt i rådet och dess underlydande forskningsgrupp i utvecklandet av EU:s forsknings- och innovationspolitik och strävar efter att trygga nationella intressen och främja hela Europas konkurrenskraft. Mer information om konkurrenskraftsrådet finns på Europeiska rådets webbplats.

I Europaparlamentet ligger huvudansvaret för forsknings- och innovationspolitiken hos utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE). Mer information om ITRE:s verksamhet finns på engelska på Europaparlamentets webbplats.

Det nationella genomförandet av programmet Horisont Europa

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för styrningen av genomförandet av Horisont och samordningen av programkommittéarbetet. Medlemmarna i den rådgivande programkommittén för Horisont har utnämnts från ministerierna, Business Finland och Finlands Akademi. Programkommittéerna för Horisont Europa har till uppgift att bistå och ge råd till kommissionen vid genomförandet av programmet, bland annat vid utarbetandet av innehållet i arbetsprogrammet. För att Finlands ståndpunkt ska kunna utformas har medlemmarna i programkommittén hjälp av en grupp på cirka 20 experter från olika områden.

Business Finland är värd för det nationella kontaktkontoret EUTI för programmet Horisont. Kontoret erbjuder avgiftsfri utbildning och information om deltagandet i ramprogrammet och förvaltningen av de finansierade projekten. Dessutom producerar EUTI statistisk information om finländarnas deltagande i Horisont och samordnar nätverket av nationella kontaktpersoner (NCP – National Contact Point) för programmet. I Business Finland finns också EU: s finansieringsrådgivning, som erbjuder centraliserad information om EU-finansieringen och hjälper till att utnyttja programmen.

De nationella kontaktpersonerna är tematiska experter inom programmet Horisont. De informerar och ger råd om arbetsprogrammet och ansökningsomgången inom sitt temaområde samt hjälper sökandena i ansökningsskedet. De nationella kontaktpersonerna för avtals- och kostnadsärenden står också till deltagarnas förfogande under hela projektets livscykel. Finansiärorganisationerna Business Finland och Finlands Akademi ansvarar för programmets nationella NCP-resurser.

Ytterligare information

Timo Haapalehto - timo.haapalehto(at)gov.fi

Den nationella webbplatsen för programmet Horisont Europa
Horisont Europa på kommissionens webbplats  
EU:s internationella samarbete inom forskning och innovation
Det europeiska forskningsområdet (ERA) på kommissionens webbplats