EU-samarbete och internationellt samarbete

Arbets- och näringsministeriets EU-samarbete och internationella samarbete har som mål att främja den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen ja konkurrenskraften. Detta mål eftersträvas bl.a. genom att

  • stärka de allmänna förutsättningarna för näringsverksamheten och sysselsättningen
  •  förenkla Europeiska unionens (EU) reglering, effektivisera genomförandet av EU-programmen och minska företagens regelbörda som beror på EU-lagstiftningen
  • stödja utvecklingen av den inre marknaden i Europeiska unionen, särskilt i fråga om tjänsterna, energin och de digitala tjänsterna, och främja arbetskraftens rörlighet
  • främja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten

Omfattande verksamhet i olika forum

Arbets- och näringsministeriet deltar i verksamheten inom nätverket Team Finland. Nätverket Team Finland främjar Finlands sak ute i världen: Finlands externa ekonomiska relationer, finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlands landsbild.

Ministeriets EU-verksamhet och internationella verksamhet baserar sig på Finlands internationella åtaganden, regeringsprogrammet, regeringens EU-strategiska riktlinjer och ministeriets egna tyngdpunkter.

Ministeriet bedriver internationellt samarbete bilateralt samt på flera olika forum:

  • Europeiska unionen (EU)
  • Nordiska ministerrådet (NMR)
  • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
  • Förenta nationerna (FN) och dess olika organ

Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Internationella atomenergiorganet (IAEA)
FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE)
FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO)

  • Världshandelsorganisationen (WTO)
  • Europarådet

För substansfrågorna svarar de olika avdelningarna vid ministeriet enligt deras inbördes arbetsfördelning. Ministeriets koncernstyrningsenhet svarar för den allmänna samordningen av EU-ärenden och internationella ärenden och biträder ministeriets högsta ledning i internationella uppgifter.

 

På andra webbplatser