EU-samarbete och internationellt samarbete

Arbets- och näringsministeriets EU-samarbete och internationella samarbete har som mål att främja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.

Målet eftersträvas b.la. genom att: 

  • stärka de allmänna förutsättningarna för näringsverksamhet och sysselsättning 
  • förenkla Europeiska unionens (EU) reglering, effektivisera genomförandet av EU-programmen och minska företagens regelbörda som beror på EU-lagstiftningen
  • stödja utvecklingen av den inre marknaden i Europeiska unionen, särskilt i fråga om tjänster, energi och de digitala tjänsterna, samt främja arbetskraftens rörlighet
  • främja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och det bilaterala ekono-miska samarbetet med partnerländer

Omfattande verksamhet i olika forum

Arbets- och näringsministeriet deltar i verksamheten inom nätverket Team Finland. Nätverket Team Finland främjar Finlands sak ute i världen: Finlands externa ekonomiska relationer, finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlands landsbild.

Ministeriets EU-verksamhet och internationella verksamhet baserar sig på Finlands internationella åtaganden, regeringsprogrammet, regeringens EU-strategiska riktlinjer och ministeriets egna tyngdpunkter.

Ministeriet bedriver internationellt samarbete bilateralt samt på flera olika forum. Viktiga forum inkluderar:

  • Europeiska unionen (EU)
  • Nordiska ministerrådet (NMR)
  • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
  • Förenta nationerna (FN) och dess olika organ

 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
 Internationella atomenergiorganet (IAEA)
 FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE)
 FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO)

  • Världshandelsorganisationen (WTO)
  • Europarådet

Ministeriets olika avdelningar svarar för substansfrågorna enligt deras inbördes arbetsfördelning. Ministeriets enhet för EU-ärenden och internationella ärenden svarar för den allmänna samord-ningen av EU-ärenden och internationella ärenden samt biträder ministeriets högsta ledning i in-ternationella uppgifter.

Ytterligare upplysningar: Mia Hurtta, direktör för EU och internationella ärenden, mia.hurtta(at)gov.fi.

Finlands ordförandeskap i det Nordiska ministerrådet

 Finland innehar ordförandeskap i det Nordiska ministerrådet år 2021. Arbets- och näringsministe-riets avdelningar ansvarar för förberedelserna inför ordförandeskapet. Enheten för EU- och inter-nationella ärenden svarar för den allmänna samordningen.
 

Se också:

Nordisk samarbete
Internationella samarbetet på arbetsfrågor
Internationella arbetsorganisationen ILO
Internationella forskings- och innovationssamarbetet      

Företagens internationalisering         

EU-samarbetet och det internationella samarbetet på energiområdet
EU:s industripolitik
Gränsöverskridande samarbete mellan Finland och Ryssland