Ansvarsrapportering

Obligatorisk ansvarsrapportering – vad som krävs och av vem?

Den ändring av bokföringslagen som godkändes den 29 december 2016 ålägger bolag av en viss typ att rapportera om sitt sociala ansvar. Rapporteringsskyldigheten omfattar stora företag av allmänt intresse, dvs. börsbolag, kreditinstitut och försäkringsbolag i vilka det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden överstiger 500 personer. Dessutom ska bolagets omsättning överskrida 40 miljoner euro eller balansomslutning 20 miljoner euro.

Lagstiftningen baserar sig på ett EU-direktiv och den förpliktar ovan nämnda bolag att rapportera om sina verksamhetsprinciper som gäller miljön, arbetstagarna och sociala aspekter, mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Bolagen ska också ge en kort beskrivning av sin modell för affärsverksamheten samt en beskrivning av de viktigaste risker som anknyter till verksamhetsprinciperna och om hanteringen av riskerna.

Lagstiftningens sätt att närma sig saken är flexibel: trots att lagstiftningen förutsätter att vissa uppgifter ges, kan bolagen själva besluta i vilken form de lämnar uppgifterna. Således specificeras det inte noggrant i lagstiftningen vilka uppgifter om eller siffror för olika verksamhetsområden som bolaget ska lämnas och å andra sidan ges inte någon viss anvisning om den rapportering som bolagen ska tillämpa. Avsikten med detta är att göra lagstiftningen så funktionell som möjligt med tanke på olika sektorer som kan ha sinsemellan mycket olika utmaningar när det gäller ansvarsfullhet.

Bolagen kan inkludera rapporten i sin verksamhetsberättelse. Bolagen kan alternativt lämna sin ansvarsrapport som en utredning som är separat från verksamhetsberättelsen eller en specialrapport som baserar sig på den internationella ramen för rapportering.

En förutsättning för den separata rapporteringen är att rapporten uppfyller de krav i fråga om uppgifter som ställs i lagstiftningen och att bolaget offentliggör den på den sin webbplats antingen samtidigt som verksamhetsberättelsen eller inom sex månader efter den aktuella bokslutsdagen. Om bolaget publicerar en separat rapport, ska en hänvisning till rapporten i fråga göras i verksamhetsberättelsen.

Bolaget behöver inte ge information som hänför sig till förhandlingar eller händelser eller frågor som framkommer under dem, om bolaget har grundad anledning att anta att offentliggörande av informationen allvarligt skulle skada bolagets kommersiella status. En förutsättning då är dock att uteblivet offentliggörande av informationen inte utgör ett hinder för en rättvisande uppfattning av utvecklingen och resultatet av bolagets verksamhet samt av konsekvenserna av den ekonomiska ställningen.

Enligt bestämmelserna om rapporteringsskyldighet ska även börsbolag som sysselsätter fler än 250 anställda i sin beskrivning för förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganen (s.k. corporate governance statement) redogöra för bolagets mångfaldspolitik samt om verkställandet av den och om dess resultat.  

Bolagen har alltså nu rapporteringsskyldighet, men de har ganska fria händer när det gäller fullgörandet av skyldigheten. I den händelse att regleringen inte uppfyller de förväntningar som ställts på den eller visar sig på annat sätt inte fungera, kan kommissionen föreslå ändringar i den i sin rapport som enligt direktivet ska lämnas mot slutet av 2018.

Rapporterna om ansvarsfullhet och mångfaldspolitik ska lämnas första gången år 2018 för 2017 års räkenskapsperiod. Med tanke på iakttagandet av lagstiftningen ska kommissionen också publicera en icke-bindande anvisning som gäller rapportering och är riktad till bolag.

Innan de ovan beskrivna lagstiftningsändringarna gjordes ålades bolag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av primärskog att redovisa väsentliga betalningar till staternas regeringar.  Redovisningen ska offentliggöras inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

För att sätta i kraft Europeiska unionens nya direktiv om hållbarhetsrapportering (2022/2464) behandlar riksdagen för närvarande regeringens proposition 20/2023, om vilken ekonomiutskottet har lämnat sitt betänkande 5/2023. De lagändringar som avses i propositionen avses träda i kraft 31.12.2023 så att rapporteringen enligt de nya bestämmelserna i fråga om uppgifterna för 2024 inleds våren 2025 i de största företagen. Rapporteringsskyldigheterna kommer att definieras noggrannare än för närvarande i enlighet med kommissionens separata förordning om dem.

Mer information: