Startpeng – stöd för nya företagare

Startpeng är ett stöd som betalas till en ny företagare. Syftet med startpengen är att främja sysselsättning och ny företagsverksamhet. Med startpengen tryggas företagarens försörjning under den tid som beräknas gå åt till att starta och etablera företagsverksamheten, dock högst i 12 månaders tid. Arbets- och näringsbyråerna och de kommuner som deltar i kommunförsöken med sysselsättning beslutar om beviljande av startpeng.

Villkor för att startpeng ska beviljas är bland annat att

  • företagandet är en huvudsyssla
  • företagaren har tillräckliga färdigheter för den planerade företagsverksamheten
  • startpengen behövs med tanke på försörjningen
  • företagsverksamheten har förutsättningar att bli en kontinuerligt lönsam verksamhet.

På beviljandet av startpeng inverkar också konkurrensläget mellan företagen i samma bransch och behovet av ny företagsverksamhet på orten.

Startpengen är lika stor som grunddagpenning och den betalas för högst fem dagar per kalendervecka. År 2024 är startpengen 37,21 €/dag, ca 740 €/månad. Startpeng är personlig, skattepliktig inkomst för den nya företagaren. Startpengen betalas månatligen i efterskott på basis av en ansökan om utbetalning som mottagaren lämnar in.

Mer information om tjänster för blivande och nya företagare och ansökan om startpeng:

Ytterligare upplysningar: Tiina Oinonen, tiina.oinonen(at)gov.fi