Stöd och ersättningar

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja olika slags stöd för främjande av sysselsättningen och inledning av företagsverksamheten.

  • Lönesubventionen är ett prövningsbaserat stöd som betalas till arbetsgivaren och vars avsikt är att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande.
  • Det sysselsättningspolitiska understödet är ett statsunderstöd som beviljas av arbets- och näringsbyrån för projekt som främjar sysselsättningen av arbetssökande. Arbets- och näringsbyrån informerar om ansökningstiderna.
  • Startpengen är ett stöd som betalas till nya företagare för att trygga utkomsten.
  • Stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen är ett stöd som beviljas arbetsgivaren för sådana rimliga anpassningar som behöver göras med tanke på arbetstagare med nedsatt funktionsförmåga eller långtidssjuka arbetstagare.
  • Med utkomstskyddet för arbetslösa tryggas de ekonomiska möjligheterna för arbetslösa arbetssökande att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att få sysselsättning. Med arbetslöshetsförmån avses inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Systemet med alterneringsledighet och Europeiska globaliseringsfonden

Arbetstagare och arbetsgivare avtalar sinsemellan om alterneringsledighet. Arbetsgivaren ska anställa en arbetslös arbetssökande som vikarie för den alterneringslediga. Alterneringslediga personer får alterneringsersättning.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Europeiska globaliseringsfonden) (EGF) stöder dem som till följd av globaliseringen och den globala finansiella och ekonomiska krisen har förlorat sitt arbete, i fråga om ny sysselsättning, utbildning eller grundande av eget företag.  Stödet kanaliseras via arbets- och näringsministeriet till finansiering av arbetskrafts- och företagstjänster.