SIB-projektet för integration

Snabb sysselsättning av invandrare hjälper dem att etablera sig i det finländska samhället, underlättar finländska arbetsgivares brist på arbetskraft och sparar på offentliga medel genom att skatteinkomsterna ökas. Målet för SIB-projektet för integration var att sysselsätta 2 000 – 2 500 invandrare under de tre åren.

Arbets- och näringsministeriet genomförde detta försök som intensifierar sysselsättningen av invandrare med hjälp av privat kapital. Där utnyttjades modellen för investeringar med samhällseffekt, SIB-modellen (Social Impact Bond). Medlen för verksamheten samlades in från investerare som också bar den ekonomiska risken i projektet. Staten betalade enbart för resultaten, dvs. de ackumulerade besparingarna inom den offentliga sektorn.

SIB-projektet för integration medförde snabbare sysselsättning för invandrare genom att sammanföra företag och potentiella arbetstagare samt genom att skräddarsy integrationsutbildning enligt arbetsplatsens behov.

I försöket deltog företag från branscher där det är svårt att hitta arbetskraft, till exempel från industrin, byggbranschen, handeln och servicebranschen. Även akademiska arbetstillfällen kunde hittas via SIB.  Försöket genomfördes för närvarande i Nyland och Egentliga Finland, och utvidgade vid behov till regioner med brist på arbetskraft.

Arbets- och näringsministeriet utsåg genom konkurrensutsättning Epiqus Oy till projektadministratör för SIB-försöket. Bolagets uppgift var att hitta jobb, utbilda invandrare och samla in finansiering för verksamheten. Arbets- och näringsbyrån hänvisade kunder till försöket.

Alla parter drar nytta i modellen för SIB-projektet: arbetsgivare, invandrare, privata finansiärer och samhället.

Mål

  • Sysselsätta 2 500 invandrare under de tre åren och hjälpa arbetsgivare att få sådan kompetent arbetskraft som de behöver.
  • Hjälpa invandrare att integrera sig i det finländska samhället genom utbildning och sysselsättning.
  • Erbjuda invandrare yrkesinriktad språkutbildning och annan utbildning som bidrar till att de får sysselsättning.
  • Finansiera arbete som syftar till att sysselsätta invandrare med hjälp av investeringar med samhällseffekt (Social Impact Bond), genom att samla in medlen från privata och institutionella investerare.

Vad är SIB?

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har lanserat Social Impact Bond-modellen i Finland som en del av investeringarna med samhällseffekt. I SIB-projektet fastställs noggranna resultatmål för både den eftersträvade välfärden och det ekonomiska resultatet. Uppnåendet av målen mäts regelbundet och den offentliga sektorn betalar endast för uppnådda resultat – i det här projektet för det att en invandrare får sysselsättning.

Läs mer om investeringar med samhällseffekt och SIB-modellen på Sitras webbplats.

Se även

Ytterligare upplysningar: susanna.piepponen(at)gov.fi