Beslut om regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder vid budgetförhandlingarna 2021

Vid budgetförhandlingarna 9.9.2021 drog regeringen upp riktlinjer för åtgärder som stöder tillgången på kompetent arbetskraft och förbättrar matchningen av arbetskraft. Genom åtgärder med snabb effekt åtgärdas den arbetskraftsbrist som uppstått på arbetsmarknaden och samtidigt vidtas åtgärder i enlighet med färdplanen för arbets- och utbildningsbaserad invandring.

Dessutom kom regeringen vid sin halvtidsöversyn överens om att beslut om en sysselsättningshelhet på 110 miljoner euro fattas senast i februari 2022. Regeringen fattade beslut om dessa sysselsättningsåtgärder som stärker de offentliga finanserna med 110 miljoner euro 11.2.2022.

Statsrådets och finansministeriets pressmeddelande 9.9.2021:
Regeringens budgetproposition bygger på hållbar tillväxt i framtiden

Regeringens sysselsättningsåtgärder vid halvtidsöversynen 2021

Med de åtgärder som regeringen beslutade om vid sin halvtidsöversyn eftersträvas 40 000–44 500 nya sysselsatta. Före utgången av regeringsperioden fattas dessutom beslut om sysselsättningsåtgärder som stärker de offentliga finanserna med 110 miljoner euro.

Statsrådets pressmeddelande 29.4.2021: Regeringen fattade beslut om riktlinjerna för slutet av valperioden och om planen för de offentliga finanserna 2022–2025Länk till en annan webbplats

Konsekvensbedömningar

Konsekvenserna av de sysselsättningsåtgärder som regeringen beslutade om vid sin halvtidsöversyn har bedömts vid det ministerium som ansvarar för beredningen av varje sysselsättningsåtgärd. Konsekvensbedömningarna baserar sig på gemensamma principer och en referensram som har godkänts i ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen. Ministerierna har dessutom samarbetat vid beredningen av konsekvensbedömningarna.

Ministeriernas promemorior om konsekvensbedömningarna finns på finska på arbets- och näringsministeriets webbplats

Regeringens sysselsättningsåtgärder vid budgetförhandlingarna 2020

Vid budgetförhandlingarna hösten 2020 fattade regeringen beslut om åtgärder som syftar till 31 000–33 000 nya sysselsatta när man räknar med de sysselsättningsåtgärder som regeringen redan tidigare vidtagit.

Statsrådet: Regeringens sysselsättningsåtgärder vid budgetförhandlingarna 2020