Regionutvecklingen och landskapsförbunden

Landskapsförbundet svarar för den strategiska regionutvecklingen som helhet och landskapets allmänna utveckling i samarbete med statliga myndigheter, regionens centralstäder och andra kommuner, universitet och högskolor samt andra parter som deltar i regionutvecklingen.

Förutom regionutvecklingen hör även landskapsplanläggningen till landskapsförbundens lagstadgade uppgifter. I Fastlandsfinland finns 18 landskap (Åland inte medräknat).

Planering på landskapsnivå

I landskapsöversikten anges den utveckling som eftersträvas i landskapet på lång sikt (20–30 år). Landskapsöversikten genomförs genom ett landskapsprogram och en landskapsplan.

Landskapsprogrammet är ett utvecklingsprogram på medellång sikt som upprättas utifrån de mål och strategier som anges i landskapsöversikten. Genom landskapsprogrammet inriktas och samordnas det regionala utvecklingsarbetet. Landskapsprogrammet innehåller utvecklingsmål som baserar sig på landskapets möjligheter och behov, kultur och andra särdrag. Dessutom ingår en beskrivning av de projekt som är centrala med tanke på utvecklingen av landskapet och andra väsentliga åtgärder, de samarbetsavtal som upprättas. Finansieringsplanen är också en viktig del av landskapsprogrammet.

I Lapplands program ingår ett avsnitt om samekulturen som har beretts av sametinget.

Landskapsprogrammen utarbetas enligt kommunfullmäktiges mandatperiod för fyra år i sänder. Landskapsförbunden organiserar utarbetandet av programmen i sitt område, och programmet godkänns av landskapsfullmäktige.

ANM ansvarar för koordineringen, uppföljningen och utvärderingen av landskapsprogrammens förverkligande i samarbete med ministerierna, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt med övriga parter som är centrala ur den regionala utvecklingens synvinkel.

De nuvarande landskapsprogrammen har utarbetats för perioden 2018–2021. Mer information om landskapsprogrammen finns på respektive landskaps webbplats.

Landskapsprogrammets genomförandeplan

Landskapsprogrammets genomförandeplan är mer konkret än landskapsprogrammet och innehåller de centrala åtgärderna och projekthelheterna för genomförandet av landskapsprogrammet samt en plan för hur åtgärderna ska finansieras. Genomförandeplanen innehåller de prioriteringar som den nationella finansieringen och EU-finansieringen ska riktas till. Landskapets åtgärder att förutse och bereda sig inför strukturomvandlingar, beskrivs också i åtgärdsplanen. I genomförandeplanen beskrivs också de åtgärder som vidtas inom landskapsförbundens samarbetsområden, andra åtgärder som är gemensamma för landskapen och de initiativ som ska läggas fram för centralförvaltningen.

Genomförandeplanen bereds under ledning av landskapsförbundet i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra statliga myndigheter, kommuner och andra parter som deltar i genomförandet av landskapsprogrammet. Genomförandeplanen bereds vartannat år. Planen kan vid behov ses över årligen. Genomförandeplanen ska godkännas av landskapets samarbetsgrupp.

Genom landskapsplanen skapas förutsättningar för områdesanvändningen och riktlinjer för uppnåendet av landskapets mål på lång sikt (10–20 år). Landskapsplanen anknyter till landskapsprogrammet, eftersom de utvecklingsåtgärder som fastslagits i landskapsprogrammet kan förutsätta planering av områdesanvändningen. Landskapsplanen kan för sin del genomföras med hjälp av åtgärder som ingår i landskapsprogrammet.

Ytterligare information: tapani.mattila(at)gov.fi, [email protected]