Utsläppshandeln

Syftet med handeln med utsläppsrätter är att koldioxidutsläppen från stora industri- och energiproduktionsanläggningar ska hållas inom ramen för de gränser som fastställts för hela EU:s utsläppshandelssektor.

Systemet för handel med utsläppsrätter omfattar över 40 procent av de utsläpp av växthusgaser som uppkommer inom EU och cirka hälften av utsläppen i Finland.

Utgångspunkterna för utsläppshandeln:

  • Växthusgasutsläppen ska minskas där det kan ske billigast.
  •  Om de utsläppsrätter som kan köpas på marknaden är billigare än de åtgärder för minskning av utsläppen som vidtas inom den egna produktionen, lönar det sig bättre att skaffa utsläppsrätter från marknaden än att minska de egna utsläppen.
  • Det lönar sig att vidta sådana åtgärder för minskning av utsläppen som är billigare än priset på utsläppsrätten. 

De anläggningar som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter ska ha ett utsläppstillstånd för växthusgaser från behörig myndighet. Tillståndet är förenat med skyldigheter att övervaka utsläppen och rapportera om utsläppen samt en skyldighet att årligen till den behöriga myndigheten överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar anläggningens utsläpp under det föregående kalenderåret. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid.

Marknaden omfattar hela EU

Utsläppsrätterna tilldelas verksamhetsutövarna antingen gratis eller genom auktion. Utsläppsrätter kan fritt köpas och säljas på marknaden inom hela EU.  I Europa finns flera börser som handlar med utsläppsrätter. Handel bedrivs också utanför börserna. Priset på en utsläppsrätt bildas på marknaden på samma sätt som i handeln med andra nyttigheter.

Förutom företag kan också stater bedriva utsläppshandel och, för att fullgöra sina åtaganden för utsläppsminskning, skaffa utsläppsenheter från utsläppsminskningsprojekt som har genomförts i andra länder. Också finska staten har sitt eget köpprogram.

Tillämpningsområdet för systemet för handel med utsläppsrätter omfattar koldioxidutsläppen från stora industrianläggningar och från anläggningar med en sammanlagd tillförd termisk effekt på mer än 20 megawatt (MW). I Finland omfattar systemet också fjärrvärmeanläggningar med en effekt på 20 MW eller lägre.

Energimyndigheten är Finlands nationella utsläppshandelsmyndighet. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för lagstiftningen om utsläppshandel och för antalet nationella utsläppsrätter.

Ytterligare information: mikko.paloneva(at)tem.fi, timo.ritonummi(at)tem.fi