Utsläppshandeln

Syftet med handeln med utsläppsrätter är att utsläppen av växthusgaser från industri- och energiproduktionsanläggningar och från luftfarten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska hållas inom ramen för de gränser som fastställts för hela EU:s utsläppshandelssektor.

Utsläppshandelssystemet täcker mer än 40 procent av hela EU:s växthusgasutsläpp och i Finland nästan hälften av växthusgasutsläppen.

Utgångspunkten för handeln med utsläppsrätter är att:

  • Växthusgasutsläppen ska minskas där det kan ske billigast.
  • Om de utsläppsrätter som kan köpas på marknaden är förmånligare än de åtgärder för minskning av utsläpp som vidtas inom den egna produktionen, är det förmånligare att skaffa utsläppsrätter på marknaden än att minska de egna utsläppen.
  • Det lönar sig att vidta sådana åtgärder för minskning av utsläppen som är billigare än priset på utsläppsrätten. 

Att omfattas av handeln med utsläppsrätter   

Utsläppshandelssystemet omfattar stora industrianläggningar med en sammanlagd tillförd effekt på över 20 MW samt luftfarten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I Finland omfattar systemet också fjärrvärmeanläggningar med en effekt på 20 MW eller lägre.

Handel med utsläpp bedrivs genom utsläppsrätter

Utsläppsrätter kan fritt köpas och säljas på marknaden inom hela EU. I Europa finns flera börser där det handlas med utsläppsrätter. Handel bedrivs också utanför börserna. Priset på en utsläppsrätt utgörs av efterfrågan och utbud på marknaden. Utsläppsrätterna förvaras och gireringarna görs i medlemsstaternas gemensamma system, i unionsregistret. 

Utsläppsrätterna fördelas delvis genom auktionering och delvis genom gratis tilldelning till verksamhetsutövare i enlighet med de harmoniserade reglerna för gratis tilldelning av utsläppsrätter. Energimyndigheten ansvarar för nationella myndighetsuppgifter som har samband med gratis tilldelning av utsläppsrätter och unionsregistret.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för lagstiftningen.

Ytterligare information: juhani.tirkkonen(at)gov.fi, eleonoora.eilitta(at)gov.fi, valtteri.harmala(at)gov.fi