Utsläppshandeln

Syftet med handeln med utsläppsrätter är att utsläppen av växthusgaser från industri- och energiproduktionsanläggningar och från luftfarten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska hållas inom ramen för de gränser som fastställts för hela EU:s utsläppshandelssektor.

Utsläppshandelssystemet täcker mer än 40 procent av hela EU:s växthusgasutsläpp och i Finland nästan hälften av växthusgasutsläppen.

Utgångspunkterna för utsläppshandeln:

  • Växthusgasutsläppen ska minskas där det kan ske billigast.
  • Om de utsläppsrätter som kan köpas på marknaden är förmånligare än de åtgärder för minskning av utsläpp som vidtas inom den egna produktionen, är det förmånligare att skaffa utsläppsrätter på marknaden än att minska de egna utsläppen.
  • Det lönar sig att vidta sådana åtgärder för minskning av utsläppen som är billigare än priset på utsläppsrätten. 

De anläggningar som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter ska ha ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser beviljat av behörig myndighet. Tillståndet är förenat med skyldigheter att övervaka utsläppen och rapportera om utsläppen samt en skyldighet att årligen till den behöriga myndigheten överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar anläggningens utsläpp under det föregående kalenderåret. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid.

Marknaden omfattar hela EU

Utsläppsrätterna tilldelas verksamhetsutövarna antingen gratis eller genom auktion. Utsläppsrätter kan fritt köpas och säljas på marknaden inom hela EU. I Europa finns flera börser där det handlas med utsläppsrätter. Handel bedrivs också utanför börserna. Priset på en utsläppsrätt bildas på marknaden på samma sätt som vid handel med andra nyttigheter.

Utsläppshandelssystemet omfattar stora industrianläggningar med en sammanlagd tillförd effekt på över 20 MW samt luftfarten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I Finland omfattar systemet också fjärrvärmeanläggningar med en effekt på 20 MW eller lägre.

Energimyndigheten är den nationella utsläppshandelsmyndigheten i Finland. De myndighetsuppgifter som gäller utsläppsrätter som tilldelas gratis sköts under utsläppshandelsperioden 2013–2020 av arbets- och näringsministeriet och under utsläppshandelsperioden 2021–2030 av ministeriet och Energimyndigheten tillsammans. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för lagstiftningen.

Ytterligare information: juhani.tirkkonen(at)gov.fi

Nyheter