Övriga finansieringsobjekt inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Finlands program för hållbar tillväxt Programmet för hållbar tillväxt innehåller investeringar och reformer som stöder Europeiska unionens strategi för hållbar tillväxt samt en grön och digital omställning. Genom projekten och programmen stärks införandet av digitala lösningar och informationsutbytet mellan myndigheterna. Investeringarna kommer till exempel att leda till tekniska utvecklingsobjekt som automatiserar informationshanteringen eller påskyndar tillståndsprocesserna.

Genom reformerna och investeringarna stärks den långsiktiga tillväxtpotentialen och resiliensen i enlighet med rekommendationerna för EU:s finanspolitiska planeringstermin genom investeringar i FUI-verksamhet, grön omställning och kompetens. En höjning av sysselsättningsgraden påskyndas och den offentliga arbetskraftsservicen reformeras. Reformerna och investeringarna lindrar coronapandemins effekter i identifierade målgrupper. Det digitala servicesystemet och strukturerna ska förbättras. Höjningen av kompetens- och utbildningsnivån stöds och den befintliga kompetensen omvandlas så att den motsvarar de nya kompetensbehoven i arbetslivet.

Övriga finansieringsobjekt

Digitalisering och dataekonomi

Projektet Företagets digitala ekonomi

 • Innehåll: Projektet Företagets digitala ekonomi skapar förutsättningar för företagens övergång till realtidsekonomi. Uppgifter om affärsverksamheten överförs automatiskt mellan olika system och fakturor och kvitton är elektroniska. Uppdaterad information och automatiseringen av behandlingen av den ökar produktiviteten såväl i företagen som inom den offentliga förvaltningen. 
 • Tidsplan: Arbets- och näringsministeriet tillsatte 15.6.2021 projektet Företagets digitala ekonomi för 2021–2024. 
 • Total finansiering: 14 miljoner euro
 • Ansvarig myndighet: Projektet samordnas av Patent- och registerstyrelsen

Pressmeddelande 15.6.2021: Ett nytt projekt främjar digitaliseringen av företagens ekonomiförvaltning

Företagets digitala ekonomi

Ytterligare information:
Patent- och registerstyrelsen (PRS): Projektdirektör Minna Rintala, [email protected]

Bekämpning av penningtvätt 

 • Innehåll: Reformen effektiviserar myndigheternas tillgång till information och automatiserad insamling av information för att förhindra penningtvätt. Dessutom eftersträvas ett ökat samarbete mellan myndigheterna och en utveckling av bekämpningsåtgärderna. Reformen omfattar behov av lagstiftningsändringar när det gäller genomförandet av flera investeringar. Ett delmål för år 2023 är att projekten inom programmet har planerats och pilottestats. Fram till 2026 är de digitala verktygen i bruk. 
 • Tidsplan: 2021–2026 
 • Total finansiering: 10 miljoner euro
 • Ansvariga myndigheter: arbets- och näringsministeriet och finansministeriet

Projektet Säkerställande av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämpning av penningtvätt

Sysselsättning och arbetsmarknad

Den nordiska modellen för arbetskraftsservice

 • Innehåll: Den centrala utgångspunkten för den nordiska modellen för arbetskraftsservice är en övergripande reform av serviceprocessen för arbetssökande i en mer individuell riktning än för närvarande. Målet är att erbjuda ett starkt stöd i de olika skedena av jobbsökningsprocessen. Reformprocessen kräver både lagstiftningsändringar och ändringar av informationssystemet. 
 • Tidsplan: Arbets- och näringsbyråernas anslag ökas med 70 miljoner euro från och med år 2022 (finansiering genom EU:s återhämtningsinstrument för 2022). Genom EU:s återhämtningsinstrument finansieras dessutom 20 miljoner euro för att genomföra väsentliga förändringar i informationssystemet enligt modellen (13 miljoner euro år 2022).
 • Total finansiering: 90 miljoner euro.
 • Ansvarig myndighet: Reformen bereds i samarbete med intressentgrupper och ansvarig myndighet är arbets- och näringsministeriet.

Den nordiska modellen för arbetskraftsservice

Ytterligare information:
(digitalisering) ledande sakkunnig Päivi Blinnikka, tfn 0295 047 311, fö[email protected]
specialsakkunnig Ahti Avikainen, tfn 029 504 7980, fö[email protected]

Digital infrastruktur för invandringsprocesserna 

 • Innehåll: Investeringshelheten syftar till att främja arbets- och utbildningsbaserad invandring och stärka tillgången till internationella experter genom en smidig, snabb och digitaliserad uppehållstillståndsprocess. Investeringshelheten hänger samman med utvecklingsprojektet för utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena, där man reformerar lagstiftningen, tillståndsprocesserna och myndighetsförfarandena. Genomförandet av reformerna förutsätter en omfattande systemutveckling och kommunikationsinsatser. 
 • Tidsplan: 2021–2024
 • Total finansiering: 20 miljoner euro
 • Ansvariga myndigheter: Investeringshelheten är ett förvaltningsövergripande projekt som samordnas av arbets- och näringsministeriet. Projektet styrs förutom av arbets- och näringsministeriet också av tre ministerier (utrikesministeriet, inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet). Det huvudsakliga ansvaret för att genomföra projektet vilar på Migrationsverket, som är ägare till det viktigaste informationssystemet (UMA). Andra genomförare av projektet är Business Finland, undervisnings- och kulturministeriet och utrikesministeriet.

Utveckling av arbetskraftsinvandringen av experter
Åtgärdsprogrammet Talent Boost

Ytterligare information:
specialsakkunnig Essi Lojander, tfn 0295 047 313, fö[email protected]

Stärkande av Navigator-tjänsterna för unga med hjälp av en incitamentsmodell för kommunerna

 • Innehåll: En ny incitamentsmodell för kommunerna som ökar antalet sakkunniga inom social- och hälsovårdstjänster samt utbildningstjänster vid serviceställen med låg tröskel för unga, dvs. Navigatorer. När en kommun rekryterar en ny sakkunnig till Navigatorn kan den ansöka om understöd för avlöning av en ytterligare sakkunnig vid Navigatorn. Understödet kan sökas av kommuner som har en Navigator, ett serviceställe för unga. 
 • Tidsplan: Ansökningsomgångarna öppnades 1.9.2021. Understödet kan användas under tiden 1.9.2021–31.12.2024.
 • Total finansiering: 6,5 miljoner euro
 • Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet

Pressmeddelande 1.9.2021: Navigatorerna får stöd från en incitamentsmodell för att utveckla tjänster med låg tröskel för unga

Ytterligare information:
specialsakkunnig Jani Lehto, tfn 0295 047 003, fö[email protected]

Stärkande av sysselsättningen bland partiellt arbetsföra med hjälp av aktörer på övergångsarbetsmarknaden

 • Innehåll: Det skapas en affärsbaserad aktör på övergångsarbetsmarknaden i bolagsform som har till uppgift att främja partiellt arbetsföras anpassning till och placering på arbetsmarknaden. Det nya bolaget med specialuppgifter anställer partiellt arbetsföra i längre anställningsförhållanden och erbjuder denna arbetskraft vidare till andra arbetsgivare. Målet är att en del av arbetstagarna till slut ska få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden hos en annan arbetsgivare. Investeringen är en del av det mer omfattande programmet för arbetsförmåga som genomförs i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet.
 • Tidsplan: Den investering som ingår i reformen genomförs 2022–2023.
 • Total finansiering: 12 miljoner euro 
 • Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet

Programmet för arbetsförmåga

Bolag med statliga specialuppgifter för att sysselsätta partiellt arbetsföra i utsatt ställning

Ytterligare upplysningar:
arbetsmarknadsråd Kimmo Ruth, tfn 0295 048 073, fö[email protected]

Höjning av kunskapsnivån och kontinuerligt lärande

Reform av det kontinuerliga lärandet

 • Innehåll: Reformen av det kontinuerliga lärandet förbättrar tillgången till prognostiseringsinformation och dess genomslagskraft, skapar ett arbetslivsinriktat, riktat studieutbud som baserar sig på prognostiseringsinformation och utökar den sökande verksamheten, stödåtgärderna och utbildningsutbudet med låg tröskel inom utbildningen för grupper som är underrepresenterade i utbildningen. Genom utveckling av livslång handledning, kartläggning av kunnande och kunskapsbehov samt utveckling av verktyg för identifiering av kunnandet vill man förebygga att människor drabbas av arbetslöshet och hamnar utanför arbetskraften samt förbättra sysselsättningen och tillgången på kompetent arbetskraft. Reformen av det kontinuerliga lärandet stöder arbetslivets, företagens och samhällets tillväxtpotential och förnyelse samt regionernas livskraft.
 • Tidsplan: Reformen av det kontinuerliga lärandet genomförs 2021–2024
 • Total finansiering: 44 miljoner euro.
 • Ansvariga myndigheter: Reformen genomförs i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. 

Kontinuerligt lärande

Ytterligare information:
arbetsmarknadsråd Teija Felt, tfn 0295 049 080, fö[email protected]

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande

 • Innehåll: Programmet består av två reformprojekt som stöder varandra: en digital servicehelhet för kontinuerligt lärande som täcker hela utbildningssystemet och överskrider förvaltningsgränserna och en helhet för digitalisering och flexibelt lärande inom högskoleutbildningen. Den digitala tjänstehelheten för kontinuerligt lärande består av intelligenta och sammankopplade elektroniska tjänster, såsom tjänster för kartläggning och identifiering av kunnandet, handledningstjänster, söktjänster för utbildning och utbudstjänster samt informationsresurser som är kopplade till dessa. Genom digitaliseringen av högskoleutbildningen och stärkandet av flexibelt lärande skapas ett öppet och erkänt ekosystem för lärande för olika livssituationer och behov. Med hjälp av lösningarna får allt fler människor tillgång till eller smidigt kan hänvisas till den nyaste kunskapen och utbildningen samtidigt som utbildningens kvalitet förbättras och dess effekter ökar. Tjänsterna förbättrar medborgarnas och arbetslivets möjligheter att reagera på förändringar på arbetsmarknaden, medborgarnas delaktighet i samhället samt förutsättningarna för sysselsättning och fortsatt arbete.
 • Tidsplan: Digitaliseringsprogrammet byggs upp stegvis under 2021–2024. 
 • Total finansiering: 32 miljoner euro.
 • Ansvariga myndigheter: Reformen genomförs i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande

Ytterligare information:
ledande sakkunnig Tiina Salminen, tfn 0295 163 102, fö[email protected]

Branscher som lidit av coronakrisen

Hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen

 • Innehåll: Syftet med investeringen är att utveckla turistföretagen och turistregionerna i Finland genom att främja verksamhetens hållbarhet och uppföljningen och utvärderingen av turismutvecklingen samt försäljningen av turisttjänster i synnerhet i en digital verksamhetsmiljö. Genom investeringen skapas konkreta verktyg för beräkning av turisttjänsternas koldioxidavtryck samt för kunskapsbaserad ledning av turistföretagen och turistregionerna. Dessutom skapas träningsprogram som stöder förnyelse och tillväxt inom branschen. 
 • Tidsplan: 2021–2024 
 • Total finansiering: 10,75 miljoner euro
 • Ansvarig myndighet: Business Finlands enhet Visit Finland

Ytterligare information:
ledande sakkunnig Sanna Kyyrä, tfn 0295 047 012, fö[email protected]
Visit Finland: direktör Kristiina Hietasaari, [email protected]

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU