Integritetsskydd i arbetslivet och arbete med barn

Integritetsskydd i arbetslivet

Arbetsgivaren samlar i sin verksamhet in arbetstagarnas personuppgifter för eget behov. Till skyddet av privatlivet hör å sin sida arbetssökandens och arbetstagarens största möjliga rätt att veta och besluta om behandlingen av och innehållet i sina egna personuppgifter samt rätten att bli värderad utgående från korrekta personuppgifter.

I lagen om integritetsskydd i arbetslivet (den s.k. arbetslivets integritetsskyddslag) finns bestämmelser om bl.a. behandling av arbetstagares personuppgifter, behandling av uppgifter om narkotikabruk, kameraövervakning på arbetsplatsen samt behandling av e-postmeddelanden som hör till arbetsgivaren.

Vid behandlingen av arbetstagares personuppgifter ska även Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning iakttas. Den började tillämpas den 25 maj 2018. Mer information om dataskyddsförordningen finns till exempel på dataombudsmannens webbplats.

Också dataskyddslagen, som upphävde personuppgiftslagen, iakttas vid behandling av personuppgifter.

Bestämmelser som gäller arbetstagares integritetsskydd finns också i andra lagar, såsom säkerhetsutredningslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Arbetarskyddsmyndigheterna och dataombudsmannens byrå övervakar lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Ytterligare information:
Lagberedning: Johanna Ylitepsa, johanna.ylitepsa(at)tem.fi; Elli Nieminen, elli.nieminen(at)tem.fi

Arbete med barn

Med hjälp av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn strävar man efter att minska risken för att barn blir sexuellt utnyttjade, utsatta för våld eller lockas till att använda narkotika.

Förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund gäller endast de fall där arbetet är av sådan karaktär att det möjliggör en nära interaktion med barn. En enskild person får ett utdrag om brottslig bakgrund från Rättsregistercentralen beträffande sig själv mot en avgift som grundar sig på de faktiska kostnaderna för registerutdraget, om han eller hon ska anställas för att arbeta med barn.

Pågående lagstiftningsprojekter

Publikationer

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)tem.fi