Integritetsskydd i arbetslivet och arbete med barn

 illustrationsbildIntegritetsskydd i arbetslivet

Arbetsgivaren samlar i sin verksamhet in arbetstagarnas personuppgifter för eget behov. Till skyddet av privatlivet hör å sin sida arbetssökandens och arbetstagarens största möjliga rätt att veta och besluta om behandlingen av och innehållet i sina egna personuppgifter samt rätten att bli värderad utgående från korrekta personuppgifter.

I lagen om integritetsskydd i arbetslivet (den s.k. arbetslivets integritetsskyddslag) finns bestämmelser om bl.a. behandling av arbetstagares personuppgifter, behandling av uppgifter om narkotikabruk, kameraövervakning på arbetsplatsen samt behandling av e-postmeddelanden som hör till arbetsgivaren.

Vid behandlingen av arbetstagares personuppgifter ska även Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning iakttas. Den började tillämpas den 25 maj 2018. Mer information om dataskyddsförordningen finns till exempel på dataombudsmannens webbplats.

Också dataskyddslagen, som upphävde personuppgiftslagen, iakttas vid behandling av personuppgifter.

Bestämmelser som gäller arbetstagares integritetsskydd finns också i andra lagar, såsom säkerhetsutredningslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Arbetarskyddsmyndigheterna och dataombudsmannens byrå övervakar lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Johanna Ylitepsa, johanna.ylitepsa(at)gov.fi, Elli Nieminen, elli.nieminen(at)gov.fi

Arbete med barn

Med hjälp av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn strävar man efter att minska risken för att barn blir sexuellt utnyttjade, utsatta för våld eller lockas till att använda narkotika. Förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund gäller endast de fall där arbetet är av sådan karaktär att det möjliggör en nära interaktion med barn. 

Förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund gör det möjligt att utreda en persons brottsliga bakgrund i följande situationer:

 • vid anställning (arbets- eller tjänsteförhållande)
 • då man ansöker om tillstånd eller verkställer anmälningsskyldighet för att producera privat social- och hälsovårdsservice
 • då man bereder avtal gällande uppdrag om familjevård då det gäller familjevård som ges åt minderåriga
 • då man förordnar en person till civiltjänst
 • då man ingår avtal om arbetsprövning
 • då man anskaffar service för morgon- och eftermiddagsverk-samhet enligt lagen om grundläggande utbildning.

Lagen bestämmer bl.a. om följande:

 • arbetsgivarens skyldighet att be om arbets- eller tjänstesökandens straffregisterutdrag till påseende, då personen i fråga står i beråd att rekryteras för arbete med minderåriga
 • straffregisterutdrag beträffande familjevårdare
 • straffregisterutdraget för sådana som producerar privat social-service eller privata hälso- och sjukvårdstjänster
 • förbud att ta kopia av straffregisterutdraget
 • uppvisande av straffregisterutdrag och återlämnade av utdraget
 • tystnadsplikt
 • platsannons och
 • straff.

En enskild person får ett utdrag om brottslig bakgrund från Rättsregistercentralen beträffande sig själv mot en avgift som grundar sig på de faktiska kostnaderna för registerutdraget, om han eller hon ska anställas för att arbeta med barn.

Publikationer

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)gov.fi