Tjänstemannaledningen

Kanslichef Timo Jaatinen är ministeriets högsta tjänsteman. Han biträds av understatssekreteraren Petri Peltonen och understatssekreteraren Elina Pylkkänen.

Kanslichefen leder, utvecklar och övervakar verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde, ansvarar för ministeriets verksamhet och ser till att ministeriets uppgifter sköts effektivt.

Kanslichefen

  • sörjer för kvaliteten på beredningen av lagstiftningen i ministeriet
  • ansvarar för samordningen av tjänstemannaberedningen inom ministeriet
  • leder och utvecklar ministeriets personalförvaltning och övriga interna förvaltning
  • ansvarar för beredningen av målsättningarna inom ministeriets förvaltningsområde och för uppföljningen av deras realisering
  • ansvarar för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den.

Avdelningscheferna och enhetscheferna ansvarar för ledningen av sin egen verksamhetsenhet.

Bildbank (på finska)