Ingående av arbetsavtal

Formen för ett arbetsavtal och avtalstiden

Ett arbetsavtal kan ingås muntligen, skriftligen eller i elektronisk form. Det rekommenderas att arbetsavtalet ingås skriftligen.

Arbetsavtalet gäller antingen tills vidare eller för viss tid. Om arbetsavtalet på arbetsgivarens initiativ ingås för viss tid krävs att det finns en grundad anledning till att det ingås för viss tid, exempelvis att det är fråga om ett vikariat eller säsongsbetonat arbete.  Endast långtidsarbetslösa personer får anställas för viss tid utan grundad anledning. Som långtidsarbetslös betraktas en person som har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna. Ett sådant arbetsavtal för viss tid får bestå av högst tre perioder och gälla i maximalt ett år.

På arbetstagarens begäran kan ett arbetsavtal alltid ingås för viss tid.

Prövotid

I arbetsavtalet kan det avtalas om en prövotid. Prövotidens längd är högst sex månader. Under prövotiden har båda parterna rätt att häva arbetsavtalet utan att iaktta de grunder för upphävande av arbetsavtal som föreskrivs i arbetsavtalslagen.  Arbetsgivaren har rätt att förlänga prövotiden, om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet i över 30 kalenderdagar.

Arbetsavtal för viss tid

Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid binder både arbetsgivaren och arbetstagaren för hela avtalsperioden. En visstidsanställning upphör när den avtalade tiden går ut eller det avtalade arbetet är slutfört. Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid kan endast på hävningsgrunder upphävas innan den avtalade tiden har löpt ut.

Information om de centrala villkoren i arbetet

Arbetsgivaren ska ge en arbetstagare skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet, om inte villkoren framgår av ett skriftligt arbetsavtal. Sådana villkor är bl.a.

  • den tidpunkt då anställningsförhållandet inleds
  • grunden för att ett arbetsavtal ingåtts för viss tid och den tidpunkt då avtalet upphör att gälla eller uppgift om att det är fråga om ett avtal för viss tid med en person som är långtidsarbetslös
  • arbetstagarens arbetsuppgifter
  • den plats där arbetet utförs
  • de grunder enligt vilka lönen eller andra vederlag bestäms
  • den ordinarie arbetstiden
  • hur semestern bestäms
  • uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den
  • det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet.

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Tarja Kröger, tarja.kroger(at)tem.fi