Utbud och matchning av kompetent arbetskraft

 

Obs! Innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​  

Vi behöver alla utveckla och förnya vår kompetens genom livet. Förändringarna i arbetslivet kräver också nya kunskaper av arbetstagarna.  

För att företagen ska hitta de arbetstagare som de behöver måste arbetstagarnas kompetens utvecklas under hela arbetskarriären. Reformen av kontinuerligt lärande främjar inlärning i arbetslivet, bland annat genom omfattande tjänster för livslång handledning och utbildningsutbud. 

Tjänsterna ska vara lika tillgängliga för alla. Målet är att alla ska ha de kunskaper, färdigheter och den kompetens som behövs för sysselsättning och ett meningsfullt liv. 

Finland behöver dessutom fler utländska experter från världen. Genom Marins regerings åtgärder blir Finland ett ännu attraktivare land för internationella experter. Invandringen och integrationen sker smidigt och experterna stannar kvar i Finland för att skapa ny tillväxt. Vid internationaliseringen av arbetsmarknaden bör man naturligtvis också se till att spelreglerna för den finländska arbetsmarknaden gäller alla och att var och en behandlas rättvist.

Marins regerings sysselsättningsåtgärder

Sysselsättningsåtgärd Konsekvenser för sysselsättningen Ekonomiska och sociala konsekvenser
Reformen av kontinuerligt lärande (UKM, ANM, SHM) 11 000*

Med hjälp av reformen ökar kompetensen hos människor i olika åldrar och med olika utbildningsbakgrund. Detta stöder meningsfulla arbetskarriärer och en god utveckling av sysselsättningen. De offentliga finansernas balans samt företagens konkurrenskraft och produktivitet stärks.

Beaktandet av underrepresenterade grupper inom utbildning främjar rättvisa och jämlikhet i arbetslivet.

Reform av integrationsfrämjande åtgärder

(projekt)
 

2 000

Reformen av integrationsfrämjande åtgärder stärker invandrarnas sysselsättning, färdigheter som stödjer sysselsättning, språkkunskaper och integration i samhället. Detta främjar jämställdhet, jämlikhet och positiva interaktioner mellan olika befolkningsgrupper.

Syftet med reformen är också att stärka integrationen av invandrare som befinner sig utanför arbetskraften. Särskilt invandrarkvinnornas engagemang i samhället bidrar till barnens och hela familjens välfärd.

Främjande av arbetskraftsinvandring 10 000* Företag och andra organisationer behöver kompetent arbetskraft samt specialkompetens som inte finns tillgänglig i Finland. Invandringen av experter stärker innovationen i Finland och stöder internationella investeringar i Finland. Detta främjar uppkomsten av nya arbetstillfällen och internationaliseringen av finländska företag.
Reform av vuxenutbildningsstödet (SHM) 200 Reformen stöder samordningen av arbete och studier.
Sänkning av avgifter inom småbarnspedagogiken (UKM) 2 500–3 600 Arbetets lönsamhet ökar. Reformen stöder låg- och medelinkomstfamiljer och ökar barnens deltagande i småbarnspedagogiken.
Utvidgning av läroplikten (UKM) 1 600 En utvidgad läroplikt minskar risken för arbetslöshet och låga inkomster.
Höjning av inkomstgränserna för studiestödet (UKM) 2 500 Arbetets lönsamhet ökar.

*scenario

Konsekvenserna av sysselsättningsåtgärderna har bedömts vid det ministerium som svarar för beredningen av respektive sysselsättningsåtgärd.

Grundläggande principer för bedömningen av konsekvenser för sysselsättningen (på finska)

Läs mer