Tillhandahållande av paketresor och sammanlänkande researrangemang

Vid ingången av juli 2018 trädde nya lagar om kombinerade resetjänster i kraft.

De nya lagarna om kombinerade resetjänster (901/2017), om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) samt om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (922/2017) trädde i kraft den 1 juli 2018. Genom de nya lagarna genomfördes EU:s paketresedirektiv.

Lagen om kombinerade resetjänster ersätter lagen om paketresor, och lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster ersätter lagen om paketreserörelser.

Tillhandahållande av kombinerade resetjänster

Med tillhandahållande av kombinerade resetjänster avses tillhandahållande av paketresor och sammanlänkade researrangemang. Paketresa och sammanlänkat researrangemang definieras i lagen om kombinerade resetjänster.

En leverantör av kombinerade resetjänster ska ställa en säkerhet i händelse av insolvens, om det tas ut avgifter av resenärerna på förhand eller om det ingår transport i resan. Säkerheten ställs hos Konkurrens- och konsumentverket, som godkänner den. Säkerheten ska trygga förskottsbetalningar som resenärerna betalat och hemtransport av resenärerna. Näringsidkare har under vissa villkor möjlighet att ansöka om sänkning av säkerhetsbeloppet.

Konkurrens- och konsumentverket för ett register över dem som är skyldiga att ställa säkerhet och antecknar näringsidkaren i registret efter att ha godkänt säkerheten.

En leverantör av kombinerade resetjänster som är skyldig att ställa säkerhet är skyldig att betala en årlig tillsyns- och insolvensskyddsavgift till staten. Avgiften tas ut av Konkurrens- och konsumentverket.

Lagstiftning

Bestämmelser om den säkerhet som en leverantör av kombinerade resetjänster ska ställa i händelse av insolvens och om myndighetstillsynen över den verksamhet som leverantörer av kombinerade resetjänster bedriver finns i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017). Bestämmelser om tillsyns- och insolvensskyddsavgift finns i lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (922/2017). Dessa lagar hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Lagen om kombinerade resetjänster (901/2017) gäller avtal om kombinerade resetjänster och marknadsföring av sådana. Lagen innehåller bland annat definitioner av resetjänst, paketresa och sammanlänkat researrangemang samt bestämmelser om ingående av avtal, avtalsvillkor och informationsskyldigheter. Den lagen hör till justitieministeriets ansvarsområde, och mer information om den finns på justitieministeriets webbplats.

Ytterligare upplysningar: sari.alho(at)gov.fi