Paketreseverksamhet

Paketreserörelse får idkas endast av en näringsidkare som är införd i registret över paketreserörelser. Registermyndighet är Konkurrens- och konsumentverket.  Den väsentliga förutsättningen för registreringen är att researrangören ställt en säkerhet för insolvens hos Konsument- och konkurrensverket som ska vara tillräcklig för att täcka de ansvar som beror på paketresor.

Paketresorna betalas i regel i förväg. Säkerheten ska trygga returtransport av resenärerna, inkvartering av resenärerna vid resmålet fram till returtransporten, konsumenternas förhandsbetalningar då en resa ställs in och det pris som motsvarar den avbrutna delen av resan till konsumenter då en resa avbryts.

Lagstiftning

I lagen om paketreserörelser (939/2008) föreskrivs om registrering av dem som idkar paketreserörelse, om ställande av säkerhet för den händelse att researrangören blir insolvent och om myndighetstillsynen av idkande av paketreserörelse. Lagen hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Lagen om paketresor (1079/1994) gäller marknadsföring av och avtal om paketresor. Justitieministeriet ansvarar för lagen.

Med paketresa avses en i förväg ordnad kombination av turisttjänster som bjuds ut till ett gemensamt pris och som består av transport och inkvartering eller en av dessa samt en annan turisttjänst som är väsentlig med hänsyn till helheten.

Denna lag tillämpas endast då resan mot vederlag bjuds ut av en näringsidkare som annat än tillfälligt organiserar eller förmedlar turisttjänster, och resan varar mera än 24 timmar eller inbegriper övernattning.

Enligt lagen om paketresor avses med idkande av paketresor ordnande, erbjudande och förmedlande av paketresor som omfattas av tillämpningsområdet i lagen om paketresor. Definitionen av paketresa som finns i lagen om paketresor begränsar således också tillämpningsområdet i lagen om paketreserörelser.

Ny lagstiftning om paketresor träder i kraft i början av juli 2018

De nya lagarna om kombine-rade resetjänster, om leverantörer av kombinerade resetjänster och om en tillsyns- och insolvens-skyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster träder i kraft 1.7.2018. Genom de nya lagarna genomförs EU:s direktiv om paketresor. Lagen om kombinerade resetjänster ersätter den nuvarande lagen om paketresor och lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster ersätter den nuvarande lagen om paketreserörelser. Ikraftträdandet av de nya lagarna stadfästes vid presidentföredragningen den 14 december 2017. Pressmeddelande 14.12.2017.

Lag om leverantörer av kombinerade resetjänster  (ansvarig ministeriet: arbets och näringsministeriet, ANM)  

Lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (ANM)

Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (ANM)

Lag om ändring av 30 kap. i strafflagen  (ANM)

Lag om kombinerade resetjänster (justitieministeriet)

Lag om ändring av konsumentskyddslagen (justitieministeriet)

 

Ytterligare upplysninar: sari.alho(at)tem.fi