Produkternas ekodesign

Syftet med ekodesign är att säkerställa att det för konsumenterna tillhandahålls produkter med hög energiprestanda och liten miljöpåverkan. Genom kraven avseende ekodesign integreras miljöaspekterna och livscykeltänkandet med produktdesignskedet.  

I praktiken har kraven avseende ekodesign i allmänhet gällt en produkts energiförbrukning under användningstiden och kraven skärps gradvis.

Om en produkt inte uppfyller de krav avseende ekodesign som uppställts för den, får produkten inte släppas ut på marknaden eller tas i bruk inom Europeiska unionen.

Regleringen omfattar flera produktgrupper

Bestämmelser om ramarna för ekodesign på EU-nivå har utfärdats i ekodesigndirektivet och på den nationella nivån i den s.k. ekodesignlagen och ekodesignförordningen. Deras krav omfattar endast sådana produktgrupper för vilka det finns en bindande, produktgruppsspecifik rättsakt om ekodesign inom EU. De produktgruppspecifika rättsakterna är i kraft som sådana i alla medlemsstater.

Det har uppställts produktgruppsvisa krav på flera produktgrupper från tvättmaskiner till elmotorer. Mer information om de produktgrupper som omfattas av bestämmelser om ekodesign finns på webbplatsen ekosuunnittelu.info.

 

Ytterligare upplysningar: pekka.karpanen(at)gov.fi