Produkternas ekodesign

Syftet med ekodesign är att säkerställa att det för konsumenterna tillhandahålls produkter med hög energieffektivitet och liten miljöpåverkan. Genom kraven i bestämmelserna om ekodesign integreras miljöaspekterna och livscykeltänkandet i produktdesignskedet.

Bestämmelser om ramarna för ekodesign har på EU-nivå utfärdats i ekodesigndirektivet och på nationell nivå i ekodesignlagen och ekodesignförordningen. Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv. Det förpliktar tillverkarna och importörerna först när det under Europeiska kommissionens ledning har utarbetats produktgruppsspecifika krav för en produkt. I direktivet anges kriterierna för valet av produktgrupper. En förutsättning är att en produkts försäljningsvolym inom EU är minst 200 000 enheter under ett år. Produkten ska också ha betydande miljöpåverkan. Dessutom ska produkten ha en betydande potential att förbättra miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

I lagstiftningen om ekodesign fastställs krav som förbättrar produkternas energieffektivitet eller minskar deras övriga miljöpåverkan (t.ex. materialeffektivitet, cirkulär ekonomi, hållbarhet, reparerbarhet, användning av återvunnet material). Om en produkt inte uppfyller de krav på ekodesign som fastställts för den får den inte introduceras på marknaden eller tas i bruk inom Europeiska unionen.

Produktgruppsspecifika krav har fastställts för ett flertal produktgrupper, alltifrån tvättmaskiner till elmotorer. Ytterligare information om dessa produktgrupper finns på webbplatsen:  ekosuunnitteluinfo.fi.

Den nya ekodesignförordningen

Kommissionen lade den 30 mars 2022 fram ett initiativ om hållbara produkter, som medför att det gamla ekodesigndirektivet kommer att ersättas med en ny ekodesignförordning. De största ändringarna jämfört med det gamla direktivet är att tillämpningsområdet utvidgas, den cirkulära ekonomin tas i beaktande mer ingående än tidigare, produkter får ett digitalt produktpass och krav som gäller bortskaffande av osålda produkter införs. 

Ytterligare upplysningar: pekka.karpanen(at)gov.fi