Kompetens skapar tillväxt och välfärd

På bilden sitter folk vid bordet och diskuterar.

En kompetent arbetskraft är en förutsättning för finländsk välfärd, konkurrenskraft och framgång. Finlands framtid bygger på en stark allmänbildande kompetens, yrkeskompetens och kompetens på högskolenivå. All kompetens kan vara värdefullt oberoende av om kunskaperna och färdigheterna har förvärvats i studierna, arbetslivet eller på fritiden.

Arbets- och näringsministeriet 

  • främjar särskilt identifieringen och synliggörandet av kompetensen hos personer i arbetsför ålder 
  • stöder arbetssökandes karriärplanering
  • möjliggör studier
  • främjar invandrares integration och sysselsättning.

Upprätthållandet av kompetensen och en kontinuerlig utveckling av kompetensen är viktiga frågor i diskussionen om huruvida det i Finland i framtiden finns tillräckligt med kompetenta arbetstagare för företagens och de offentliga tjänsternas behov. Yrkeskunnig arbetskraft är en central tillväxtfaktor som förbättrar företagens innovations- och konkurrenskraft. Den gröna och digitala omställningen kräver också föränderlig kompetens.
 
För att arbetstagare och arbetsplatser ska kunna mötas krävs särskilt

  • högklassig prognostiseringsinformation om branschspecifika och regionala arbetskrafts- och kompetensbehov samt förändringar i dem
  • aktiv arbetskrafts- och utbildningspolitik
  • samarbete mellan förvaltningsområdena
  • smidig yrkesmässig och regional rörlighet
  • informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster som är av hög kvalitet och tillgängliga på ett heltäckande sätt.

Med dessa medel kan man främja arbetslivsfärdigheterna och kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder, i synnerhet hos dem som står utanför arbetsmarknaden eller sällan deltar i utbildning. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid förebyggande av utslagning bland unga och sektorsövergripande tjänster, sysselsättning av partiellt arbetsföra och förlängning av äldre personers arbetskarriärer.

Arbetslivets kvalitet och vardagsrutinerna på arbetsplatser ska utvecklas kontinuerligt och målinriktat. Framgångsrika företag har en välmående personal som kan och vill påverka sitt eget arbete och som upplever att de klarar sig i ett föränderligt arbetsliv.