Planerings- och uppföljningshandlingar

Anvisningar

Upprättandet av de handlingar som gäller planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin grundar sig på lagen och förordningen om statsbudgeten. Upprättandet av dem styrs dessutom av de föreskrifter som finansministeriet och Statskontoret har meddelat. Dessutom ger ministeriet sitt förvaltningsområde anvisningar om hur olika handlingar ska upprättas.

Resultatmål
Ministeriet ingår resultatavtal för fyra år i sänder med ämbetsverken och inrättningarna inom ministeriets förvaltningsområde. Avtalen ses över årligen. De mål som det har avtalats om fastställs i en resultatmålshandling.

Budgetar godkända av riksdagen

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen i september. Riksdagen behandlar propositionen och beslutar om statsbudgeten under höstsessionen.

Tilläggsbudgetar godkända av riksdagen

Regeringen kan för att täcka plötsliga och överraskande utgifter under året lämna en tilläggsbudgetproposition, som behandlas och godkänns av riksdagen.

Uppföljningsinformation

Ministeriet upprättar före mitten av mars en verksamhetsberättelse och ett bokslut med bokslutskalkyler för det föregående året. I juni lägger ministeriet fram ett ställningstagande till bokslutet för de ämbetsverk, inrättningar och fonder som hör till ministeriets förvaltningsområde.

Planer

Ministeriets verksamhet och verksamheten inom dess förvaltningsområde styrs av strategiska riktlinjer. Planen för de offentliga finanserna, som upprättas för fyra år i sänder, styr ekonomiplaneringen på längre sikt. Budgetarna och tilläggsbudgetarna utgör grunden för den årliga verksamheten.

Utvärderingar och utredningar

Statens revisionsverks årliga revisionsberättelser innehåller de anmärkningar som har kommit fram vid granskningen av bokslutet, den bokföring och resultatredovisning som bokslutet grundar sig på, den interna kontrollen och efterlevnaden av de centrala författningarna om budgeten.

Ansvarsrapport 

Statskontoret rekommenderar att alla stats myndigheter, institutioner och ministerierårligen upprättar en rapport om sin verksamhet.