Förnybar energi i Finland

Fortum-Järvenpää

Finland hör till de ledande länderna i världen när det gäller att utnyttja förnybara energikällor och särskilt bioenergi. Ett av de viktigaste syftena med främjandet av förnybar energi är att minska växthusgasutsläppen och frångå ett energisystem baserat på fossila bränslen. Användningen av förnybar energi ökar också självförsörjningsgraden i fråga om energi samt ökar sysselsättningen och stöder den tekniska utvecklingen inom området.

I Finland täcker de förnybara energikällorna nästan 40 procent av den slutliga energianvändningen.  I den nationella energi- och klimatstrategin för 2030 ingår målet att öka användningen av förnybar energi så att dess andel av den slutgiltiga energianvändningen stiger till över 50 procent under 2020-talet.

De viktigaste formerna av förnybar energi i Finland är bioenergi, särskilt bränslen från skogsindustriella sidoströmmar och andra träbaserade bränslen samt vattenkraft, vindkraft och jordvärme.  Bioenergi fås också från bionedbrytbart avfall och sidoströmmar från lantbruket, samhällena och industrin. Användningen av solenergi ökar i synnerhet där egen produktion kan ersätta köpt el från elnätet. Soluppvärmning används som kompletterande uppvärmningssystem vid sidan av det huvudsakliga uppvärmningssystemet.

EU:s mål och lagstiftning i fråga om förnybar energi

EU:s mål är att fram till 2020 öka andelen energi från förnybara energikällor till 20 procent av den slutliga energianvändningen. Målet har delats upp mellan medlemsstaterna, och i det s.k. RES-direktivet 2009/28/EG om främjande av förnybar energi slogs det fast att Finlands bindande mål är 38 procent energi från förnybara energikällor. I oktober 2014 satte Europeiska rådet upp som bindande mål på EU-nivå att andelen energi från förnybara energikällor ska utgöra minst 27 procent 2030. Målet har inte delats upp mellan medlemsstaterna. I november 2016 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det s.k. RED II-direktivet), vars syfte är att skapa ett ramverk för främjandet av förnybar energi fram till 2030. Direktivförslaget behandlas nu i Europarlamentet och rådet.
 

Ytterligare upplysningar: 

pekka.gronlund(at)tem.fi

anja.liukko(at)tem.fi, Lagstiftning om förnybar energi

jukka.saarinen(at)tem.fi, harri.haavisto(at)tem.fi: Direktivet om främjande av förnybar energi