Projekt som kan få stöd och stödets maximibelopp

Energistödets andel av de godtagbara kostnaderna kan i investeringsprojekt vara högst 30 procent och i utredningsprojekt högst 40 procent.

Energistödet för ett investeringsprojekt kan höjas med tio procentenheter till den del projektet inbegriper ny teknik. Energistödet för ett utredningsprojekt kan höjas med tio procentenheter, om stödet beviljas till en kommun eller till sådana små eller medelstora företag som är förenliga med kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG).

Typiska projekt och typiskt stöd år 2018

Investeringar i förnybar energi år 2018 (sedvanlig teknik)

Värmecentralsprojekt (träbränslen)

10–15 %

Värmepumpsprojekt

15 %*

Solvärmeprojekt

20 %

Små vattenkraftsprojekt

15–20 %

Deponigasprojekt

15–20%

Små vindkraftsprojekt

20–25 %

Solelprojekt

25 %

Biogasprojekt

20–30 %

Kartläggningar av förnybar energi inom kommunsektorn

50 %

* Med undantag av projekt för utnyttjande av avfalls- och spillvärme; på dem tillämpas samma stödprocent som vid energisparandet.

I fråga om projekt som överstiger 1 MW kan stöd beviljas endast för extra investeringskostnader. Extra investeringskostnader fastställs genom att projektet jämförs med ett motsvarande projekt som baserar sig på fossila energikällor och som skulle ha genomförts realistiskt utan stöd.

Projekt för vindkraft, biogas, träbränsle, solkraft och vågkraft kan stödas endast om projektet inte uppfyller de särskilda förutsättningarna för godkännande för tariffsystemet med inmatningspris som anges i 9–11 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) eller de i 30 § föreskrivna förutsättningarna för deltagande i anbudsförfarandet eller den i 33 § 1 mom. 6 punkten underpunkt a avsedda årliga produktionsskyldigheten. Om ett projekt inbegriper ny teknik, kan projektet beviljas energistöd på den grunden. 

Stöd beviljas inte för

 • värmecentraler vars värmeeffekt överstiger 10 MW eller vars andel av förnybart bränsle understiger 70 %
 • projekt för värmeproduktion om man till följd av projektet övergår från fjärrvärme till separat värmeproduktion.
 • projekt vid nybyggnadsobjekt (exkl. ny teknik och solelprojekt)
 • energilager (utom som en del av en större helhet och högst 50 % av projektets totalkostnader)
 • projekt i anslutning till gårdsbruksenheter, om inte minst 80 % av den producerade energin används utanför gårdsbruksenheten
 • anskaffning av materiel för produktion av trä- och återvinningsbränslen (inkl. hackare, krossar, fliscontainrar, annan materiel) (exkl. projekt som inbegriper ny teknik)
 • investeringar i samband med distribution av bränsle (utom som en del av en investering i en produktionsanläggning)
 • projekt för avfallsförbränningsanläggningar
 • projekt vars godtagbara kostnader understiger 10 000 euro.

Investeringar för främjande av energisparandet och energieffektiviteten år 2018 (sedvanlig teknik)

Utredningsprojekt:

 • 50 % för sådana energibesiktningar i kommunsektorn, i mikroföretag och i små och medelstora företag som hänför sig till energieffektivitetsavtal
 • 40 % för övriga energibesiktningar, energianalyser och utredningsprojekt.

Investeringsprojekt:

 • 20 % för företag och sammanslutningar som anslutit sig till energieffektivitetsavtal
 • 25 % då ESCO-tjänsten används vid föregående
 • 15 % för andra företag och sammanslutningar än sådana som anslutit sig till energieffektivitetsavtal, då ESCO-tjänsten används

För projekt som inbegriper ny teknik kan stödet beviljas förhöjt från fall till fall (20–40 %) också när det gäller företag och kommuner som inte omfattas av energieffektivitetsavtal.   

För stora företag är den maximala stödnivån 30 %.

I fråga om ESCO-tjänsterna förutsätts att spargarantin är minst 70 % och att de verifierbara besparingarnas andel av den totala besparingen under verifieringsperioden är minst 60 % räknat i euro.  

Stöd beviljas inte för

 • rökgastvättar eller därmed relaterade investeringar i tillvaratagande av värme, om de anknyter till anläggningar som omfattas av utsläppshandel eller till värmecentraler med en effekt på mer än 10 MW
 • projekt avseende belysning som inbegriper sedvanlig och etablerad teknik
 • isolering av byggnader, dörrar eller lock eller andra motsvarande lösningar för kylutrustning och kylanläggningar
 • energieffektivitetsprojekt vid nybyggnadsobjekt (exkl. ny teknik)
 • projekt vars godtagbara kostnader understiger 10 000 euro.