Projekt som kan få stöd och stödets maximibelopp

Energistödets andel av de godtagbara kostnaderna kan i investeringsprojekt vara högst 30 procent och i utredningsprojekt högst 40 procent.

Energistödet för ett investeringsprojekt kan höjas med tio procentenheter till den del projektet inbegriper ny teknik. Energistödet för ett utredningsprojekt kan höjas med tio procentenheter, om stödet beviljas till en kommun eller till sådana små eller medelstora företag som är förenliga med kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG).
 

Typiska projekt och typiskt stöd år 2020

Investeringar i förnybar energi år 2020 (sedvanlig teknik)
 • Värmecentralsprojekt (träbränslen)

10 -15 %

 • Värmepumpsprojekt

15 %*

 • Solvärmeprojekt

20 %

 • Projekt för småvattenkraft

15 -20 %

 • Deponigasprojekt

15 -20 %

 • Projekt för småskalig vindkraft

15 -20 %

 • Småskaliga CHP-projekt

15 -20 %

 • Projekt för solkraf

20 %
 

 • Biogasprojekt

20 -30 %

 • Kartläggningar av förnybar energi inom kommunsektorn

50 %

*Med undantag av projekt för utnyttjande av avfalls- och spillvärme; på dem tillämpas samma stödprocent som vid energisparandet

Förhöjt stöd (20 - 40 %) kan i enskilda fall beviljas för ny teknik.

Stöd beviljas inte projekt vid nybyggnadsobjekt (exkl. ny teknik och solenergi).

Projekt i anslutning till gårdsbruksenheter kan beviljas stöd endast om  minst 80 % av den producerade energin används utanför gårdsbruksenheten.

Projekt i samband med energilager får stöd endast om man samtidigt investerar i produktionskapacitet för förnybar energi eller i maskiner och anordningar som förbättrar energieffektivitet. Den maximala andelen kostnader för energilagring vid ett projekt får vara 50 % av de totala projektkostnaderna.

Stöd beviljas inte för projekt för avfallsförbränningsanläggning.

Investeringskostnaderna för projekt som kan få stöd ska uppgå till minst 10 000 euro.

Värmeproduktion

Projekt för värmeproduktion som överstiger 1 MW får inte stöd, med undantag av projekt som inbegriper ny teknik.

Stöd beviljas inte projekt för värmeproduktion om man till följd av projektet övergår från fjärrvärme till separat värmeproduktion.

I fråga om värmecentraler krävs att andelen förnybar energi ska vara minst 70 % av bränsleförbrukningen.

Elproduktion

Projekt för elproduktion som överstiger 5 MW (exkl. ny teknik) får inte stöd. I fråga om elproduktion av 1 - 5 MW ska sökanden lägga fram ett långvarigt avtal om elförsäljning eller annars bevisa att det finns en långvarig köpare för elen.

I fråga om vattenkraftsprojekt ska sökanden lägga fram en utredning över miljökonsekvenserna och behovet av en fisktrappa.

Bränsleproduktion

Stöd beviljas inte för anskaffning av materiel för produktion av trä- och återvinningsbränsle (inkl. hackare, krossar, fliscontainrar, annan materiel) (exkl. projekt som inbegriper ny teknik).

I fråga om projekt för distribution av bränsle kan stöd beviljas endast i samband med produktionsanläggningsprojekt. Stöd kan beviljas endast en distributionsstation som finns lokaliserad i den omedelbara närheten av en produktionsanläggning.

I fråga om biobränsleprojekt kan stöd beviljas endast för anläggningsprojekt som inte använder förädlingsbart rundvirke eller massaved som råvara.

I fråga om biogasprojekt ska den sökande framlägga en plan för vidareförädling och fortsatt användning av rötrester.

Investeringar för främjande av energisparandet och energieffektiviteten år 2020 (sedvanlig teknik)

Utredningsprojekt:

 • 50 % för sådana energibesiktningar i kommunsektorn, i mikroföretag och i små och medelstora företag som hänför sig till energieffektivitetsavtal
 • 40 % för övriga energibesiktningar, energianalyser och utredningsprojekt

Investeringsprojekt

 • 20 % för företag och sammanslutningar som anslutit sig till energieffektivitetsavtal
 • 25 % då ESCO-tjänsten används vid föregående
 • 15 % för andra företag och sammanslutningar än sådana som anslutit sig till energieffektivitetsavtal då ESCO-tjänsten används

För projekt som inbegriper ny teknik kan stödet beviljas förhöjt (20 – 40 %) i enskilda fall  också när det gäller företag och kommuner som inte omfattas av energieffektivitetsavtal.

För stora företag är den maximala stödnivån 30 %.

I fråga om ESCO-tjänsterna förutsätts att spargarantin är minst 50 % och att de verifierbara besparingarnas andel av den totala besparingen under verifieringsperioden är minst 80 % räknat i euro.

Stöd beviljas inte rökgastvättar eller därmed relaterade investeringar i tillvaratagande av värme, om de anknyter till anläggningar som omfattas av utsläppshandel eller till värmecentraler med en effekt på mer än 10 MW. 

Stöd beviljas inte för projekt i anslutning till belysning som inbegriper sedvanlig teknik.

Stöd beviljas inte för isolering av byggnader, dörrar eller lock eller andra motsvarande lösningar för kylutrustning och kylanläggningar.

Stöd beviljas inte för energieffektivitetsprojekt vid nybyggnadsobjekt (exkl. ny teknik).

Investeringskostnaderna för projekt som kan få stöd ska uppgå till minst 10 000 euro.