Projekt som kan få stöd och stödets maximibelopp

Riktlinjer för prioriteringarna i energistödet för 2024

Allmänt

I budgeten för 2024 har 14,1 miljoner euro reserverats  för nationellt energistöd. Av den fullmakt som står till förfogande riktas minst 10 miljoner euro till investeringar som främjar energisparande och energieffektivitet.

Stöd beviljas endast för investeringsprojekt till ett belopp av högst fem miljoner euro.

Vid prövning av beviljandet av energistöd ska företräde ges investeringsprojekt som främjar ny teknik och det kommersiella utnyttjandet av den samt elsystemets reglerbarhet.

Med ny teknik avses nya typer av kommersiella lösningar som inte har prövats i stor utsträckning i Finland. Typiskt handlar det om de första kommersiella anläggningarna för demonstrationsändamål. Införandet av ny teknik medför extra kostnader eller risker jämfört med motsvarande projekt som görs med konventionell teknik.

På ansökningar om energistöd som lämnats in 2023 och för vilka beslut ännu inte har fattats tillämpas 2024 års riktlinjer.

Investeringar för främjande av energisparandet och energieffektiviteten år 2024

För utredningsprojekt är stödnivån max:

  • 50 % för sådana energibesiktningar i kommunsektorn, i mikroföretag och i små och medelstora företag som hänför sig till energieffektivitetsavtal
  • 40 % för övriga energibesiktningar, energianalyser och utredningsprojekt

För investeringsprojekt är stödnivån max:

  • 20 % för företag och sammanslutningar som anslutit sig till energieffektivitetsavtal
  • 25 % då ESCO-tjänsten används vid föregående
  • 15 % för andra företag och sammanslutningar än sådana som anslutit sig till energieffektivitetsavtal då ESCO-tjänsten används

Energieffektivitetsprojekt som berör byggnader och deras konventionella byggnadsteknik är inte stödberättigade.

Stöd kan också beviljas företag och kommuner utanför energieffektivitetsavtal om projektet innehåller ny teknik.

Förhöjt stöd kan i enskilda fall beviljas för ny teknik. Behovet av och nivån på förhöjt stöd bedöms från fall till fall.

För stora företag är den maximala stödnivån 30 %, inklusive nyteknik projekt.

För investeringar i energieffektivitet kan värmepumpar över 1 MW stödjas om projektet innehåller ny teknik eller för projekt som ska anslutas till ett lågtempererat värmenät. Om det är fråga om användning av överskottsvärme som ener-gikälla för värmepumpar, kan man vid projekt som inbegriper sedvanlig teknik stödja värmepumpar upp till 5 MW. När det gäller ny teknik är det också möjligt att stödja värmepumpsprojekt på över 5 MW.

I fråga om ESCO-tjänsterna förutsätts att spargarantin är minst 50 % och att de verifierbara besparingarnas andel av den totala besparingen under verifieringsperioden är minst 80 % räknat i euro.

Stöd beviljas inte rökgastvättar eller därmed relaterade investeringar i tillvaratagande av värme, om de anknyter till anläggningar som omfattas av utsläppshandel eller till värmecentraler med en effekt på mer än 10 MW.

Stöd beviljas inte för projekt i anslutning till belysning som inbegriper konventionell teknik, eller dörrar, lock eller andra motsvarande lösningar för kylutrustning och kylanläggningar.
 

Investeringar i förnybar energi år 2024 

Projekt för förnybar energi stöds endast med avseende på ny teknik.

För projekt inom förnybar energi är stödnivån vanligtvis max 30 %. Stödnivån baserar sig på projektspecifika överväganden.

Bränsletankstationer stöds inte inom ramen för förnybar energi projekt.

Investeringar i förädling, kondensering, överföring, distribution eller användning av biogas kommer endast att stödjas om man samtidigt investerar i ny reaktorkapacitet. Stöd för utvidgningsinvesteringar i befintliga biogasanläggningar kan beviljas endast om produktionskapaciteten för reaktor- och biogas ökar. I fråga om biogasprojekt ska sökanden lämna in en plan för vidareförädling och användning av rötrester.

I fråga om biodrivmedelsprojekt kan stöd beviljas endast för anläggningsprojekt där förädlingsdugligt stock- eller fibervirke inte används som råvara.

Ytterligare upplysningar: pekka.gronlund(at)gov.fi