Projekt som kan få stöd och stödets maximibelopp

 

Typiska projekt och typiskt stöd år 2022

Investeringar i förnybar energi år 2022 (sedvanlig teknik)
 Värmecentralsprojekt (träbränslen)  10  %
 Värmepumpsprojekt  15 %*
 Solvärmeprojekt  20 %
 Deponigasprojekt  15 %
 Projekt för småskalig vindkraft  20 %
 Småskaliga CHP-projekt**  15 %
 Projekt för solkraft  15 %
 Biogasprojekt  25 %
 Kartläggningar av förnybar energi inom kommunsektorn  50 %

*Med undantag av projekt för utnyttjande av avfalls- och spillvärme; på dem tillämpas samma stödprocent som vid energisparandet

**Med ett småskaligt CHP-projekt avses en anläggning vars eleffekt är mindre än 1MWe.

Genom energistödet främjas i synnerhet ibruktagandet av ny energiteknik. Fall för fall förhöjt stöd kan beviljas för ny teknik (5 procentenheter). Av specifika skäl kan högre stöd också beviljas för en ny teknik om detta motiveras av risken med införandet av den nya tekniken och tillhörande lönsamhetsanalys. I synnerhet när det gäller stora demonstrationsprojekt kommer behovet av ökat stöd att bedömas från fall till fall.

Stöd beviljas inte projekt vid nybyggnadsobjekt (exkl. ny teknik, småskalig vindkraft och solenergi).

Projekt i anslutning till gårdsbruksenheter kan beviljas stöd endast om  minst 80 % av den producerade energin används utanför gårdsbruksenheten.

Avfallsförbränningsanläggningar eller andra förbränningsanläggningar där avfallsbaserade bränslen utgör en stor del av bränsleförbrukningen understöds inte.

Värmeproduktion

Projekt för värmeproduktion som överstiger 1 MW får inte stöd, med undantag av projekt som inbegriper ny teknik.

Stöd beviljas inte projekt för värmeproduktion om man till följd av projektet övergår helt och hållet från fjärrvärme till separat värmeproduktion. Stödprövningen påverkas också av den mängd värme som lämnar fjärrvärmesystemet till följd av investeringen.

Stöd kan beviljas endast till värmecentraler som använder enbart förnybara energikällor (med undantag av startbränsle och ringa topplast).

Värmepumpar med en effekt på mer än 1 MW kan stödjas endast om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik eller ett projekt som ansluts till ett lågvärmenät.

Stöd kan beviljas för elpannor vid projekt med ny teknik om ny teknik är involverad i själva pannan.

Elproduktion

Projekt för elproduktion som överstiger 5 MW (exkl. ny teknik) får inte stöd. I fråga om elproduktion av 1 MW ska sökanden lägga fram ett långvarigt avtal om elförsäljning eller annars bevisa att det finns en långvarig köpare för elen.

Stöd beviljas inte projekt för vattenkraft.

Projekt i samband med energilager (batterier) får stöd endast om man samtidigt investerar i produktionskapacitet för förnybar energi eller i maskiner och anordningar som förbättrar energieffektivitet. Maximibeloppet av kostnaderna för batterier i ett projekt kan vara högst 50 % av projektets godtagbara totala kostnader.

Bränsleproduktion

Stöd beviljas inte för anskaffning av materiel för produktion av trä- och återvinningsbränsle (inkl. hackare, krossar, fliscontainrar, annan materiel) (exkl. projekt som inbegriper ny teknik).

I fråga om projekt för distribution av bränsle kan stöd beviljas endast i samband med produktionsanläggningsprojekt. Stöd kan beviljas endast en distributionsstation som finns lokaliserad i den omedelbara närheten av en produktionsanläggning.

I fråga om biobränsleprojekt kan stöd beviljas endast för anläggningsprojekt som inte använder förädlingsbart rundvirke eller massaved som råvara.

I fråga om biogasprojekt ska den sökande framlägga en plan för vidareförädling och fortsatt användning av rötrester.

Maskiner och anordningar för användning av biogas får stöd endast om man samtidigt investerar i ny biogaskapacitet.

Investeringar för främjande av energisparandet och energieffektiviteten år 2022 (sedvanlig teknik)

Utredningsprojekt:

  • 50 % för sådana energibesiktningar i kommunsektorn, i mikroföretag och i små och medelstora företag som hänför sig till energieffektivitetsavtal
  • 40 % för övriga energibesiktningar, energianalyser och utredningsprojekt

Investeringsprojekt

  • 20 % för företag och sammanslutningar som anslutit sig till energieffektivitetsavtal
  • 25 % då ESCO-tjänsten används vid föregående
  • 15 % för andra företag och sammanslutningar än sådana som anslutit sig till energieffektivitetsavtal då ESCO-tjänsten används

Stöd kan också beviljas företag och kommuner utanför energieffektivitetsavtal om projektet innehåller ny teknik.

För investeringar i energieffektivitet kan värmepumpar över 1 MW stödjas om projektet innehåller ny teknik eller för projekt som ska anslutas till ett lågtempererat värmenät.

Om det är fråga om användning av överskottsvärme som energikälla för värmepumpar, kan man vid projekt som inbegriper sedvanlig teknik stödja värmepumpar upp till 5 MW. När det gäller ny teknik är det också möjligt att stödja värmepumpsprojekt på över 5 MW.

För stora företag är den maximala stödnivån 30 %, inklusive nyteknik projekt.

I fråga om ESCO-tjänsterna förutsätts att spargarantin är minst 50 % och att de verifierbara besparingarnas andel av den totala besparingen under verifieringsperioden är minst 80 % räknat i euro.

Stöd beviljas inte rökgastvättar eller därmed relaterade investeringar i tillvaratagande av värme, om de anknyter till anläggningar som omfattas av utsläppshandel eller till värmecentraler med en effekt på mer än 10 MW. 

Stöd beviljas inte för projekt i anslutning till belysning som inbegriper sedvanlig teknik.

Stöd beviljas inte för isolering av byggnader, dörrar eller lock eller andra motsvarande lösningar för kylutrustning och kylanläggningar.

Stöd beviljas inte för energieffektivitetsprojekt vid nybyggnadsobjekt (exkl. ny teknik).

Allmänt

Med ny teknik avses sådana nya lösningar som inte i någon större utsträckning har prövats i Finland. Ett typiskt fall är ett projekt för byggande av den första eller de första demonstrationsanläggningarna. Införandet av ny teknik är oftast förenat med extra kostnader eller risker jämfört med projekt som inbegriper sedvanlig teknik.

Investeringskostnaderna för projekt som kan få stöd ska uppgå till minst 10 000 euro.

Ursprungsgarantiernas marknadsvärde beaktas administrativt i stödnivån.