Integration av invandrare förutsätter likabehandling och samarbete

Invandringen till Finland har under de senaste åren ökat och blivit mångsidigare. Det är viktigt att invandrarnas behov beaktas vid ordnandet av offentlig service och att invandrare erbjuds integrationsfrämjande åtgärder och tjänster.

Integration är en fortgående process i två riktningar, där samhället förändras i och med en större mångfald bland befolkningen och invandraren inhämtar den kunskap och de färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet. Det förutsätter engagemang både från invandrarna själva och från det mottagande samhället.

Förutom med officiella åtgärder främjas integrationen i vardagliga situationer och i närmiljön, t.ex. i daghem, skolor, hobbyverksamhet och på arbetsplatser.

Goda etniska relationer främjar invandrarnas integration och deras känsla av delaktighet i samhället. Likabehandling av alla och en atmosfär som önskar invandrarna välkomna som medlemmar i samhället är förutsättningar för att integrationen ska lyckas.

Integrationsfrämjande kräver omfattande samarbete

Lagen om främjande av integration, som trädde i kraft 2011, förutsätter att myndigheterna utvecklar ett sektorsövergripande samarbete för att främja integration.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för främjandet av invandrares integration och den lagstiftning som anknyter till det samt främjandet av sysselsättning. 

Ytterligare information:
Sonja Hämäläinen, sonja.hamalainen(at)gov.fi

Mer information om integrationsfrämjande på integration.fi

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns kompetenscentret för integration av invandrare, vars mål är att stödja arbete som främjar integration av invandrare.

Kompetenscentret för integration av invandrare

  • producerar och förmedlar forsknings-, statistik- och uppföljningsuppgifter till grund för planeringen och genomförandet av det integrationsfrämjande arbetet och främjar utvärdering av effekterna av det integrationsfrämjande arbetet
  • ordnar kompetenshöjande evenemang för yrkesfolk som möter invandrare i sitt arbete samt sprider god praxis
  • utvecklar fungerande arbetsprocesser och samarbetsnätverk.

Kompetenscentrumet svarar för webbplatsen integration.fi, där det finns aktuell information om integration och mottagande av flyktingar.

Ytterligare information:
Helena Torkko, helena.torkko(at)gov.fi; Minna Säävälä, minna.saavala(at)gov.fi