Arbetsplatser genom socialt företagande

Aktuellt om socialt företagande

Kompetenscentret för sociala företag 

Finlands strategi för sociala företag godkändes år 2021. Ett av de viktigaste målen med strategin är att sysselsätta partiellt arbetsföra och andra personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden. 

Kompetenscentret för sociala företag genomför strategin. Arbets- och näringsministeriet beviljade tre miljoner euro i statsunderstöd för 2021–2023 för att inleda genomförandet. Projektet samordnas av alliansen Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry. Övriga parter är Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Stiftelsen för rehabilitering sr, Osuustoimintakeskus Pellervo Oy, Silta-Valmennusyhdistys ry och Vates-stiftelsen Sr.

Till kompetenscentrets uppgifter hör att:

 • bygga upp riksomfattande rådgivnings- och vägledningstjänster som är specialiserade på sociala företag samt att vidta åtgärder med hjälp av vilka man ökar kännedomen om affärsverksamhetsmodellen bland de experter som arbetar med företags- och sysselsättningstjänster samt läroanstalternas och högskolornas fostran till företagsamhet 
 • systematisera statistikföringen och insamlingen av uppgifter om socialt företagande samt främja forskningen inom branschen
 • öka de sociala företagens ansvarsfulla och effektivitetsbaserade affärskompetens
 • stärka strukturer och nätverkssamarbete som stöder utvidgning och kommersialisering av sociala innovationer
 • utveckla riksomfattande modeller för sysselsättning av partiellt arbetsföra och andra personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden som en del av det sociala företagandet samt stärka nätverken av sociala företag som integrerar personer i arbetet
 • söka metoder för sociala företag att komma in på marknaden samt bedöma behovet av nya finansieringsmodeller och möjligheter till utvidgning av dem.

Företag och de som är intresserade av socialt företagande samt till exempel läroinstitut och forskarsamhället, NTM-centralerna, regionala företagstjänster och övriga organisationer som tillhandahåller offentliga företags- och finansieringstjänster kan ha nytta av kompetenscentrets tjänster.

På webbplatsen för kompetenscentret för sociala företag finns gott om information till stöd för socialt företagande. Till exempel är det möjligt att på datasidan bläddra bland sociala företag enligt bransch, storlek, område och företagsform.

Kompetenscentrets viktigaste mål är att öka tillgången på arbetsplatser för partiellt arbetsföra och andra personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden. Kompetenscentret har utarbetat en politikrekommendation om mål och åtgärder genom vilka sociala företags förmåga att skapa nya arbetsplatser för 100 000 personer påskyndas, i synnerhet för partiellt arbetsföra och andra arbetstagare som är i behov av stöd. Verktyg för detta finns redan och ytterligare offentlig finansiering behövs inte för att ta dem i bruk jämfört med nuläget.

EU:s sociala ekonomi stöder socialt företagande

Organisationer inom den sociala ekonomin är sammanslutningar som prioriterar sina sociala mål eller till exempel miljömål. De investerar också största delen av sina inkomster för att främja detta mål. Därigenom stöder EU:s mål också verksamheten vid finländska sociala företag och kompetenscentret för sociala företag.

Bakom främjandet av den socialekonomiska utvecklingen ligger den nytta som den sociala ekonomin medför ur både ekonomins och sysselsättningens synvinkel i hela Europa. Kommissionen publicerade rekommendationer för medlemsländerna om genomförandet av handlingsplanen för den sociala ekonomin sommaren 2023. Förslaget ska skapa gynnsamma förutsättningar för att organisationer i den sociala ekonomin ska kunna frodas och växa, och för att öka medvetenheten om deras potential, särskilt när det gäller att skapa bra jobb, stödja innovation och inkludering i samhället.

I genomförandet av planen ligger fokus på

 • förbättring av verksamhetsbetingelserna för den sociala ekonomin
 • tillhandahållande av utvecklingsmöjligheter för aktörer inom den sociala ekonomin och
 • ökning av kännedomen om social ekonomi.

Europeiska kommissionens industristrategi omfattar 14 industriella ekosystem varav en hänför sig till en digital och grön omställning inom närekonomin och den sociala ekonomin.

Även OECD:s råd publicerade sommaren 2022 sina rekommendationer om social- och solidaritetsekonomi samt social innovation. Rekommendationerna liknar rekommendationerna i EU, men är något mer pragmatiska. Också Internationella arbetsorganisationen (ILO) publicerade sin resolution om människovärdigt arbete samt socialekonomi och solidaritetsekonomi år 2022.
 

Vad är sociala företag?

Sociala företag 

 •  bedriver affärsverksamhet för att uppnå sitt samhälleliga mål 
 •  använder största delen av sin vinst eller sitt överskott för att främja sitt samhälleliga mål
 •  fastställer detta mål i sammanslutningens bolagsordning eller stadgar.

Sociala företag betonar i sin verksamhet ansvarstagande, öppenhet och transparens samt delaktighet och demokrati i sin förvaltningsmodell. 

Sociala företag kan vara 

 • aktiebolag eller
 • andelslag eller 
 • föreningar eller stiftelser som bedriver affärsverksamhet.

Sociala företag har emellertid ingen särställning enligt lagen och samhället stöder dem inte heller mer än övriga företag.

I Finland finns cirka 3 500 sociala företag vars omsättning sammanlagt uppgår till över 6 miljarder euro. En majoritet av företagen är verksamma inom områdena social- och hälsovård, sysselsättning samt miljö och återvinning. De sociala företagen sysselsätter sammanlagt över 60 000 anställda.  
Läs mer på webbplatsen för Kompetenscentret för sociala företag på yyo.fi

Ytterligare information:

Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet